Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distribúcie EEVytlačiť
 

Vážený odberateľ,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme, že v termíne od: ... do: .......

 

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM  (Stará Kremnička) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

 

 

Dispečing prevádzkovateľa

distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

Súbor na stiahnutie Výzva EE.pdf Výzva EE.pdf (99.9 kB)
Súbor na stiahnutie Výzva EE 1.pdf Výzva EE 1.pdf (149.8 kB)

 
 

Kalendár odvozu odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár zberu odp. 2019.jpg


 
 

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení Oznámenia Obvodného banského úradu Banská Bystrica (OBÚ BB) o začatí konania vo veci: Vytlačiť
 

Dňa 23.11.2018 bolo do elektronickej schránky obce Stará Kremnička doručené oznámenie o začatí konania vo veci Predĺženia doby platnosti rozhodnutia OBÚ BB č. j. 689-1322/2014 zo dňa 28.04.2014 o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Bartošová Lehôtka do 31.12.2023 na základe žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o..

Dňom doručenia žiadosti spoločnosťou Regos, s.r.o. na OBÚ BB, 26.09.2018 začalo konanie podľa § 18 ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

OBÚ BB stanovil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na

deň 6. december 2018 (štvrtok) o 9,00 hodine

so stretnutím na Obecnom úrade v Starej Kremničke.

Do dokladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na OBÚ BB, resp. pri ústnom pojednávaní, pričom bude dodržaná zásada ochrany štátneho, služobného a obchodného tajomstva, a zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

Stanoviská alebo námietky obce môžeme uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
prípadne pri miestnej ohliadke. Na neskôr podané stanoviská alebo námietky sa nemusí
prihliadnuť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať zástupcom, na pojednávaní je potrebné predložiť úradne overené písomné poverenie alebo plnomocenstvo.

Oznámenie o doručenej žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o. v uvedenej veci, je zverejnené na webovom sídle obce www.starakremnicka.sk a na úradnej tabuli obce Stará Kremnička od 15.11.2018.


 
 

Oznámenie o doručení : Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“. Vytlačiť
 

Oznámenie o doručení :

Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)  podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, ktoré nám podľa  § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci doručil obstarávateľ strategického dokumentu elektronicky.

Podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec zverejňujeme doručené Oznámenie o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Stará Kremnička: www.starakremnicka.sk dňa 27.11.2018 počas doby min. 14 dní.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke:  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2


 
 

P O Z V Á N K A V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Stará Kremnička volebného obdobia 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

 

dňa 26. novembra 2018 (pondelok) o 17.00 h v sále Kultúrneho domu v Starej Kremničke


 
 
Položky 1-6 z 22

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka