Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

O Z N Á M E N I EVytlačiť
 

o zámere obce Stará Kremnička prenajať svoj majetok

z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa

ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov


 
 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu SOCIÁLNY PEDAGÓGVytlačiť
 

                     VÝBEROVÉ KONANIE – SOCIÁLNY PEDAGÓG

                     do ZŠ s MŠ Stará Kremnička 33                                                                                                                     

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Dĺžka praxe:                    bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:


- spôsobilosť na právne úkony,
- vek nad 18 rokov,
- odborná pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, a to:
u sociálneho pedagóga:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika, sociálna práca a v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku a v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky najmenej 10 rokov v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

Iné kritériá, požiadavky a predpoklady:
 

- ovládanie  štátneho jazyka,
- pracovné skúsenosti v oblasti pedagogiky, sociálnej práce, s organizovaním aktivít,
- motivácia k práci, dôveryhodnosť, precíznosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, komunikačné zručnosti,
- bezúhonnosť.

Zoznam potrebných dokladov:


- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

súhlas so spracovaním osobných údajov

doklad o zdravotnom stave a spôsobilosti na výkon práce

doklad o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

čestné prehlásenie o pravdivosti a správnosti poskytovaných údajov

Ukončenie podávania žiadostí :                     23. august 2019

Pracovný pohovor sa uskutoční:                    27. augusta 2019

Na pracovný pohovor budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

 

Údaje o zamestnávateľovi :

Obchodné meno:        Základná škola s materskou školou , Stará Kremnička 33

Právna forma:              Rozpočtová organizácia

IČO:                               51284022

Charakteristika:

ZŠ s MŠ , Stará Kremnička 33 je neplno organizovaná  základná škola so 4 postupnými ročníkmi s právnou subjektivitou. Súčasťou školy je materská škola, školský klub a školská jedáleň. Od 1. januára 2018  podľa zákona 416/2001 Z. z. sa stal zriaďovateľom našej školy obec Stará  Kremnička. Škola je rozmiestnená do dvoch budov: hlavná budova - tu sa nachádzajú dve  triedy ZŠ a ŠKD, odborná učebňa, zborovňa , riaditeľňa a telocvičňa. Škola je spádovou školou deti obce. Pred školou je autobusová zastávka Škola má veľmi dobrú polohu. Nachádza sa  takmer uprostred obce.   Cez veľkú a obedňajšiu prestávku deti sa môžu prechádzať na školskom dvore. Základná škola  je silne orientovaná na žiaka, na jeho pozitívnu motiváciu, samostatnosť, tvorivosť, prežívanie. Cieľom našej školy je výchova humánneho človeka, ktorý je vzdelaný, otvorený, prosociálny, tolerantný. Predstavujeme takú víziu o škole, v ktorej učiteľ rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. V edukácií preferujeme uvoľnenú, tvorivú, pracovnú atmosféru. Našich žiakov by sme chceli pripraviť na praktický život, kde tvorivosť, logické myslenie je oveľa dôležitejšie, ako veľké množstvo neužitočných znalostí. Podľa nášho názoru zo základnej školy by mal odísť žiak  veku primerane pripravený na ďalšie vzdelávanie v piatom ročníku  ZŠ.

Adresa:     označenie obálky sociálny pedagóg/ neotvárať

Stará Kremnička 33

965 01 Stará Kremnička

Slovensko

 


 
 

Kalendár odvozu odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár zberu odp. 2019.jpg


 
 
Položky 1-10 z 12

Oznamy

VÝZVA - všetkým vlastníkom, nájomcom a správcom pozemkovVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom pozemkový a lesný odbor upozorňuje na zaburinenie pozemkov.


 
 

Zákaz VYPAĽOVANIA - pokuta až do výšky 331 EurVytlačiť
 


 
 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadováVytlačiť
 


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.

- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)

2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) - časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

 

 

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu

- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2).

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera premiestňuje (napr. D12345).

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345).

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

 

 

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 
 

Povinnosti chovateľa psaVytlačiť
 

BESNOTA

  • Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane  revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny

( informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár, ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze)

  • Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku

( vyšetrenie vykoná súkromný veterinárny lekár spolu s poučením chovateľa o ďalšom postupe)

 

ČIPOVANIE

  • Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou zmenou vlastníka trvalo označený transpondérom – začipovaný – táto povinnosť platí od 1.9.2018
  • Pre psov narodených do 31.8. 2018 platí prechodné obdobie – majiteľ musí dať takéhoto psa začipovať najneskôr do 31.10.2019
  • Prechodné obdobie neplatí, ak  a pes musí byť začipovaný pred zmenou vlastníctva ( predaj, darovanie, umiestnenie v útulku...)
  • Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár         

 

 

Nahlasovanie zmien

  • Majiteľ psa je povinný pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo zmeny nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára
  • Majiteľ psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat do 21 dní od úhynu prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára

 

 


 
 

Opäť skúšali dôverčivosť seniorov - tentoraz v našej obci Stará KremničkaVytlačiť
 


 
 

ROZPIS TELOCVIČNE Platnosť od 01.11.2018Vytlačiť
 

ROZPIS TELOCVIČNE                                                                      Platnosť od 1. 11. 2018

 

 

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

19:30

20:00

21:00

22:00

PONDELOK

 

 

 

 

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

 

   TENIS

 

TENIS

TENIS

 

 

UTOROK

 

 

 

 

TENIS

TENIS

TENIS

PŠK deti

  OŠK deti

  OŠK      

  deti

PING - PONG

PING - PONG

PING - PONG

PING- PONG

STREDA

 

 

 

 

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

 

TENIS

 

TENIS

OŠK

OŠK

 

ŠTVRTOK

 

 

 

 

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

PING- PONG

PING - PONG

PING - PONG

PING - PONG

 

PIATOK

 

 

 

 

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

TENIS

ZIMNÁ LIGA

ZIMNÁ LIGA

ZIMNÁ LIGA

ZIMNÁ LIGA

 

SOBOTA

 

OŠK

deti

 

 

  OŠK

deti

 

DHZ

deti

 

DZH

deti

DHZ

MLÁDEŽ

DHZ

MLÁDEŽ

Starí páni futbal

 

Starí páni futbal

 

 

Starí páni futbal

 

 

 

 

NEDELA

Súťažný PING-PONG

 

 

 

 

 

 

 

HOKEJBAL

HOKEJBAL

HOKEJBAL

 

HOKEJBAL

 

 


 
 
Položky 1-10 z 12

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka