Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

POZVÁNKA na O c ZVytlačiť
 

Na základe § 13 ods. 4 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a                                                        doplnkov zvoláva starosta obce

             zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Stará Kremnička, ktoré sa uskutoční

                                 dňa 15.12.2017 o 16:30 hod. v zasadačke OcÚ

 

Program rokovania :

 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania,

2. Zloženie sľubu nového poslanca do OcZ Stará Kremnička,

3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,

4. Kontrola plnenia uznesení,

5. Informácie o stave bankových účtov obce Stará Kremnička,

6. Informácia o stave pohľadávok v majetku obce Stará Kremnička voči podnikateľským subjektom po lehote splatnosti,

7. Schválenie zápisu do Obecnej kroniky za rok 2016,

8. Schválenie odmeny kronikárke obce pani Vankuličovej,

9. Schválenie žiadosti o dotáciu na rok 2018 pre OŠK TJ Stará Kremnička,

10. Schválenie žiadosti o dotáciu na rok 2018 pre ZO SZPB Stará Kremnička,

11. Schválenie žiadosti o dotáciu na rok 2018 pre OZ Kamenica,

12. Schválenie dodatku č. 1/2017 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Stará Kremnička č. 33

13. Schválenie VZN č.2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Stará Kremnička,14. 

14. Schválenie dodatku č. 1/2017 k VZN č. 6/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Stará Kremnička,

15. Schválenie zámeru obce predať pozemok parc. č. 641 a par. č. 640/1 v k.ú. Stará Kremnička . zapísaných na LV č. 275 vo vlastníctve obce Stará Kremnička a spôsobu predaja uvedeného pozemku,

16. Schválenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2018,

17. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Stará Kremnička k návrhu rozpočtu obce SK na rok 2018- 2020,

18. Schválenie neuplatňovania programového rozpočtu pre rok 2018,

19. Schválenie rozpočtu obce Stará Kremnička na roky 2018-2020,

20. Schválenie odmeny poslancom OcZ a komisiám pri OcZ za rok 2017,

21. Schválenie komisie pre vykonanie inventarizácie za rok 2017,

22. Schválenie prísediacich na súdy podľa zákona o súdoch,

23. Rôzne - diskusia,

24. Ukončenie zasadnutia OZ

 

Na zasadnutie sa pozývajú :

- poslanci obecného zastupiteľstva

- členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve

- ostatní občania

                                                                                                   Ing. Stanislav Rigo starosta obce, v. r.,

 

 

 


 
 

Oznamy

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody TurčekVytlačiť
 

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,

 

Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody Turček.

 

 

Na základe sťažností na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody  zo spotrebísk zásobovaných z úpravne pitnej vody Turček, boli vykonané odbery vzoriek z distribučnej siete, príslušných vodojemov a zároveň boli zvýšené počty rozborov na úpravni vody Turček.

Výsledky analýz nepreukázali zhoršenú kvalitu v žiadnom sledovanom ukazovateli a sú v súlade s príslušnou legislatívou. Súbežne bola sledovaná kvalita vody aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorých výsledky analýz boli v súlade s Nariadením vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.354/2006 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody.

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Slavomíra Vogelová

                                                                                        tlačová hovorkyňa StVPS, a.s.

Súbor na stiahnutie turček.docx turček.docx (85.4 kB)

 
 

R O Z H O D N U T I EVytlačiť
 

Obvodný banský úrad Banská Bystrica

                                                                  povoľuje  

organizáciii :                        REGOS, s. r. o., Prievozská 4D, Bratislava

v dobývacom priestore :    Stará Kremnička  III , banskú činnosť - otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska bentonitu na roky 2017- 2032.......


 
 

Záverečný účet obce za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Informácia o výsledku rozboru vody - GRANDVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Protokol .pdf Protokol .pdf (1.1 MB)

 
 

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránkeVytlačiť
 

podnikatelia.jpgObecný úrad Stará Kremnička

ponúka pre miestnych podnikateľov a živnostníkov možnosť zdarma prezentovať svoju vizitku na webovej stránke obce.

Formulár pre uverejnenie vizitky si môžete stiahnuť na web stránke obce alebo prevziať na OÚ a doručiť osobne na OÚ.


 
 

Registrácia na web stránke obce.Vytlačiť
 

email.jpgObecný úrad

pre zlepšenie informovanosti obyvateľov obce ponúka na svojej novej webovej stránke možnosť zaregistrovať sa, a najnovšie informácie o obci si môžete nechať posielať na svoj email domov a byť tak včas informovaní o udalostiach obci.

 Chcete byť včas informovaní o udalostiach v obci ?
Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

Registrovať tu


 
 

Návrh Rozpočtu 2018 - 2020

Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody Turček

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,   Vyjadrenie k sťažnostiam na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody zo spotrebísk zásobovaných z úpravne vody Turček.     Na základe sťažností na zhoršené senzorické vlastnosti pitnej vody  zo spotrebísk zásobovaných z úpravne pitnej vody Turček, boli vykonané odbery vz

Rozhodnutie

Obvodného banského úradu

Záverečný účet obce za rok 2016

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka