Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Dôvod hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Uznesenie OZ Obce Stará Kremnička č. 91/2017, konaného dňa 04.10.2017

 

OZ schvaľuje zámer prenajať televízny káblový rozvod so zariadením na príjem televízneho signálu, konkrétne satelitná anténa, spoločná televízna anténa (stanica Grunding) – STA, prijímače, zosilňovače, rozbočovač, vonkajší Televízny káblový rozvod (kábel, zosilňovače, rozbočovače) – TKR vo vlastníctve obce Stará Kremnička nájomcovi NetPro 11 s.r.o., Horná Ves 8, 967 01 Horná Ves, IČO: 44 402 163 za nájomné vo výške 100€/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb..

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že príjem televízneho signálu do TKR v digitálnej forme je zabezpečený cez Optickú sieť, ktorú má v užívaní na základe nájomnej zmluvy uzavretej dňa 14.03.2017 nájomca, digitálny televízny signál dodávaný do optickej siete a aj do TKR zabezpečuje nájomca a niektoré elektrické zariadenia sú spoločné pre TKR a aj Optickú sieť, obec považuje prenájom  televíznych káblových rozvodov so zariadením na príjem televízneho signálu nájomcovi za výhodný z technického hľadiska za účelom zabezpečenia riadneho fungovania televízneho káblového rozvodu. 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Počet poslancov vo volebnom obvode Žiar nad Hronom: 4

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@starakremnicka.sk

Informácie týkajúce sa volieb do samosprávnych krajov sú zverejnené na stránke MV SR

Počet volebných okrskov v obci Stará Kremnička: 1

Volebná miestnosť: sála kultúrneho domu v Starej Kremničke

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je:

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


 
 

Oznamy

Zoznamy zaregistrovaných kandidátovVytlačiť
 


 
 

R O Z H O D N U T I EVytlačiť
 

Obvodný banský úrad Banská Bystrica

                                                                  povoľuje  

organizáciii :                        REGOS, s. r. o., Prievozská 4D, Bratislava

v dobývacom priestore :    Stará Kremnička  III , banskú činnosť - otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska bentonitu na roky 2017- 2032.......


 
 

Záverečný účet obce za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Informácia o výsledku rozboru vody - GRANDVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Protokol .pdf Protokol .pdf (1.1 MB)

 
 

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránkeVytlačiť
 

podnikatelia.jpgObecný úrad Stará Kremnička

ponúka pre miestnych podnikateľov a živnostníkov možnosť zdarma prezentovať svoju vizitku na webovej stránke obce.

Formulár pre uverejnenie vizitky si môžete stiahnuť na web stránke obce alebo prevziať na OÚ a doručiť osobne na OÚ.


 
 

Registrácia na web stránke obce.Vytlačiť
 

email.jpgObecný úrad

pre zlepšenie informovanosti obyvateľov obce ponúka na svojej novej webovej stránke možnosť zaregistrovať sa, a najnovšie informácie o obci si môžete nechať posielať na svoj email domov a byť tak včas informovaní o udalostiach obci.

 Chcete byť včas informovaní o udalostiach v obci ?
Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

Registrovať tu


 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Prenájom televízneho káblového systému

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Bystrického samosprávneho kraja

VOĽBY 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie

Obvodného banského úradu

Záverečný účet obce za rok 2016

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka