Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝZVA podľa § 117 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 

  

Oznamujeme Vám, že z dôvodu oneskoreného zverejnenia zákazky na stránke CKO, predlžujeme termín na predkladanie ponúk do: 11.10.2017.

 

                                        V Ý Z V A

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Obec Stará Kremnička je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. b) zák.č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovať z NFP z IROP v programovacom období 2014-2020.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:       Obec Stará Kremnička

Sídlo:         Stará Kremnička č. 198, 965 01 Stará Kremnička

IČO:           00321010

DIČ:           2020480308

Telefón:      045 672 62 21, 0918 354 864

Fax:            -

e-mail:        obec@starakremnicka.sk

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rigo

 

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rigo, 0918 354 864, starosta@starakremnicka.sk

 

Predmet zákazky:

„Rozšírenie kapacity materskej školy Stará Kremnička – stavebné práce “.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) –

45000000-7 Stavebné práce

 

Predpokladaná hodnota zákazky – 148 949,00 Eur bez DPH

 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

 

Predmetom zákazky sú komplexné rekonštrukčné práce na objekte materskej školy s cieľom rozšíriť kapacitu materskej školy v súlade s priloženou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku , údržbu a vypratanie zriadenia staveniska, poplatky za skládky, náklady  na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu -  t.j. všetky náklady spojené s riadnym vyhotovením diela.

 

Obhliadku miesta zadania diela – materská škola, k.ú. Stará Kremnička, parcela 164, súpisné číslo 71  je možné si dohodnúť: Ing. Stanislav Rigo, 0918 354 864

 

Termín realizácie zákazky:

maximálne 2 mesiace od zadania objednávky – predpokladaná realizácia zákazky

Postup obstarávania:

Zákazka z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

Spôsob vzniku záväzku:

Na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie.

 

Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Stará Kremnička – materská škola, súpisné číslo 71.

 

Možnosť rozdelenia zákazky:  Nie

 

Miesto a lehota predkladania cenovej ponuky

cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej a zapečatenej obálke s označením „škôlka“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo e-mailom na adresu , starosta@starakremnicka.sk.

lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 09.10.2017 o 14.00 hod. V prípade ponúk doručených poštou je rozhodujúci deň doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 1.

uchádzač v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR,  v zložení:

cena celkom (bez DPH, návrh DPH a celkom vrátane DPH)

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej ceny celkom, súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 09.10.2017  o  15:00 hod.

-   Miesto otvárania ponúk:  budova obecného úraduako je uvedené v bode 1.

 

Obsah ponuky:

Identifikačné údaje uchádzača,Cenová kalkulácia – príloha č. 1

Výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie starší ako jeden mesiac, akceptujeme aj výpis z internetu.

Vyplnený resp. ocenený a podpísaný výkaz výmer – zadanie – príloha č. 2

Vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo – príloha č. 3

 

 

Podmienky financovania:

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry max. 30  kalendárnych dní.

 

Kritéria na hodnotenie ponúk:

cena s DPH     

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.

 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy.

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky  - nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené..

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

 

 

 

 

V Starej Kremničke, dňa: 29.09.2017                                                Ing. Stanislav Rigo-starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:

príloha č. 1 – Identifikácia + návrh na plnenie kritéria

príloha č. 2 – Projektová dokumentácia + zadanie

príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo

 

               

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

 

Spoločnosť:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

 

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

 

Návrh na plnenie kritéria:

 

 

P.č.

Projekt

Cena celkom v Eur bez DPH

DPH

Cena celkom s DPH

1.

Rozšírenie kapacity MŠ Stará Kremnička

 

P.č.

Projekt

Cena celkom v Eur bez DPH

DPH

Cena celkom s DPH

1.

Rozšírenie kapacity MŠ Stará Kremnička

 

 

 

 

Pokiaľ uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke.

 

 

 

 

 

V..............................., dňa:

 

 

 

                                                            Podpis:   .............................................

 


 
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

OZNÁMENIE   V Obci Stará Kremnička bude vytvorení :    1    volebný obvod pre voľby do samosprávy obce   Do obecného zastupiteľstva sa dňa 10. novembra 2018 bude voliť :                9 poslancov   Obec Stará Kremnička má ku dňu vyhlásenia volieb :    1136  obyvateľov   E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní č

Čistenie akumulačnej nádrže č. IV - Kremnica

Čistenie akumulačnej nádrže

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018            V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval starosta obce Stará Kremnička Ing. Sta

Voľby dňa 10. novembra 2018

Voľby do orgánov a samosprávy obcí

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsook č. 1 v Obci Stará Kremnička odovzdať na Obecnom úrade v Starej Kremničke v úradných hodinách alebo v elektronickej

Záverečný účet Obce Stará Kremnička

Záverečný účet Obce Stará Kremnička za rok 2017

Oznámenie náhradníka poslanca do OcZ

Oznámenie

Zaburinenie pozemkov

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Ponuka práce na rozvoz stravy

Ponuka práce na rozvoz stravy

ŚTANDARDY KVALITY

ŠTANDARDY KVALITY

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka