Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Obce Stará Kremnička Vytlačiť
 

  O B E C    S T A R Á     K R E M N I Č K A      STARÁ KREMNIČKA č. 198, 965 01

                Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Stará Kremnička

1) Obec Stará Kremnička, so sídlom 965 01 Stará Kremnička č. 198 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Stará Kremnička zo dňa 15.12.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Stará Kremnička a to konkrétne parcela registra C KN parc. č. 641 o výmere 695 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie a zároveň parcela registra C KN parc. č. 640/1 o výmere 362 m2 – záhrada, vedených v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 275, k.ú. Stará Kremnička (v ďalšom len predmetné pozemky). Predmetné pozemky sa predávajú spoločne a nie je možné ich kúpiť jednotlivo.

3) Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetné pozemky podľa odseku 2) ponúkajú na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo 342/2017 zo dňa 22.12.2017 vo výške 7. 420,14 € eur za 1.057m2 .

4)     Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje                             do 15.01.2018 do      12.00 hodiny.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Starej Kremničke, alebo poštou na adresu: Obec Stará Kremnička, 965 01 Stará Kremnička č. 198 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Starej Kremničke do 15.01.2018 do 12.00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – POZEMOK – Neotvárať!“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu: - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela. - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľností – predmetných pozemkov (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za predmetné pozemky – spolu v €.

d) Účel využitia nehnuteľnosti – predmetných pozemkov.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu: - fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela. - právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. OBEC STARÁ KREMNIČKA, STARÁ KREMNIČKA č. 198, 965 01

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetných pozemkov, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

8) Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Stará Kremnička si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo obce Stará Kremnička a rozhodne o priamom predaji majetku obce predmetných pozemkov za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Stará Kremnička si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou. 12)Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 13) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 045/6726221 alebo osobne na Obecnom úrade v Starej Kremničke v úradných hodinách, kde je zároveň možné nahliadnuť do znaleckého posudku č. 342/2017.

 

V Starej Kremničke, dňa: 28.12.2017

                                                                                                    Ing. Stanislav Rigo                                                                                                                                              starosta obce

 

Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba (FO)

Vzor cenovej ponuky – právnická osoba (PO

 

 


 
 

dnes je: 24.1.2019

meniny má: Timotej

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka