Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 79
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
79/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb aktivácia účastníckeho programu0,00 €12.10.2017nestanovený
78/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAodvoz pneumatík zo zberného dvora0,00 €30.9.2017nestanovený
77/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzerciisponzorstvo na oslavy2 000,00 €20.9.201725.9.2017
76/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o poskytovaní verejných služiebsms rozhlas0,00 €15.9.2017nestanovený
75/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o prenájme hnuteľnej vecije úprava vzájomných práv a povinností pri nájme 2 ks hliníkových, prenosných,mládežníckych brán PBM 106 rozmer 3,0 x 2,0 x 1,3 m 100,00 €14.9.201712.9.2017
74/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DAROVACIA ZMLUVAsponzorstvo 300,00 €14.9.201715.9.2017
73/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzerciizabezpečenie reklamy firmy formou propagácie obchodného mena a loga1 000,00 €14.9.201730.8.2017
72/2017TOPICO s. r. o., Zvolenská cesta 14, Banská BystricaZmluva o poskytovaní služieb č.: 12092017je zaistenie zhotovenia 1 strany dokumentu fotokopírovaním alebo tlačením formátu A4, aistením sa rozumie zabezpečenie plnej prevádzkyschopnosti zariadenia.0,00 €14.9.201731.8.2021
71/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA O SPOLUPRÁCIzabezpečenie odborného spracovania dokumentácie pre poskytovateľa sociálnych služieg - komunitné centrum, v zmysle §104 zákona č. 448/2008 Z.z. 1 912,80 €14.9.201722.12.2017
70/2017ZH BAND, Petho Dušan, Cyrila a Metoda, Žiar nad HronomZmluva o zabezpečení hudobnej produkciezabezpečenie hudobnej produkcie hudobnej skupina ZH BAND 700,00 €14.9.201730.8.2017
69/2017FAGAN s. r. o., Liptovský MikulášZmluva o zabezpečení hudobnej produkcieje abezpečenie hudobnej produkcie hudobnej skupiny PLOŠTIN PUNK1 500,00 €14.9.201730.8.2017
68/20117MAJEROVCI, Horná Ves, Martina PapánkováZmluva o zabezpečení hudobnej produkcieje poskytnutie hudobnej produkcie hudobnej skupiny MAJEROVCI 300,00 €14.9.201730.8.2017
67/2017ŽIAR BAND, Erik SuchýZmluva o zabezpečení hudobnej skupinyje zabezpečenie hudobnej produkcie hudobnej skupiny ŽIAR BAND 100,00 €14.9.201730.8.2017
66/2017KAKTUS, p. Vencel, Žiar nad HronomZmluva o zabezpečení hudobnej produkciezabezpečenie hudobnej produkcie skupiny KAKTUS 200,00 €14.9.201730.8.2017
65/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DAROVACIA ZMLUVAdarovanie finančných prostriedkov1 000,00 €14.9.201730.8.2017
Položky 1-15 z 79
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 62
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
63/2016Architektúra, s. r. o., J.R. Poničana, OčováZMLUVA O DIELO č. 07/2016záväzok zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. a odovzdá ho objednávateľovi10 080,00 €23.2.2017nestanovený
62/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198KÚPNA ZMLUVAprevádzajúci prevádza svoje výlučné vlastnícke právo k Pozemku I a k Novovytvoreným pozemkom, špecifikovaným v bodoch 1.1 a1.2 tejto Zmluvy, za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy 554,00 €28.1.201731.12.2016
61/2016Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s., SNP 131, Žiar nad HronomDodatok č. 1 ZMLUVY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM zo dňa 26. 11. 2009predmetom dodatku je zmena v článku III. bod 3. vývozy v periodicite0,00 €25.1.2017nestanovený
60/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198, ZŠ s MŠ Stará Kremnička č. 33Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v školskom roku 2016/2017záväzok dodávateľa v súlade s programom Európskej únie "Školské ovocie" dodávať pre odberateľa v školskom roku 2016/2017 čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sú určené na priamu konzumáciu deťom a žiakom, ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenie odberateľa.0,00 €13.12.2016nestanovený
59/2016SaP Projekt, s. r. o., Spojová 3855/12, Banská BystrocaZMLUVY O DIELOje spracovanie a dodávky projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie na akciu Zníženie energetickej náročnosti budov, Základné škola, Stará Kremnička12 600,00 €7.12.2016nestanovený
58/2016Delphia, s. r. o., Búdkova cesta 3, BratislavaZmluva o energetickom audite budovje dodanie energetických produotov na objekty Obce Stará Kremnička5 620,00 €7.12.2016nestanovený
57/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA č. 119231 08U03je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v článku IV. zmluvy58 424,06 €29.11.2016nestanovený
56/2016Skanska SK a. s., BratislavaDODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. : ZCM/3489/701/16/24830.031/V/EXT/617/OSZmeny rozsahu diela kontrahovaného zmluvou a s tým spojená zmena ceny diela, na základe priameho rokovacieho konania 59 993,24 €29.11.2016nestanovený
55/2016GAMO a. s., Kyjevské námestie 6, Banská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 65/2016/GRZhotoviteľ sa zaväzuje dodať zariadenia výpočtovej techniky, jej komponentov a programového vybavenia vrátane doravy, inštalácie a úvodného zaškolenia používateľov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tohto dodatku7 504,28 €25.11.2016nestanovený
54/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O REKLAMEsponzorský príspevok - poskytnutie potravinárskeho tovaru 33,00 €25.11.201620.12.2016
53/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služiebodovzdať objednávateľovi dielo označené ako online Mapový informačný systém Cleerio0,00 €12.11.2016nestanovený
52/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o dielo č. SK-2016-Z106je dodávka a inštalácia servera a pracovných staníc7 303,08 €3.11.2016nestanovený
51/2016Skanska SK a. s., BratislavaZmluva o dielo číslo: ZCM/3489/701/16/24830.031/V/EXT/617/OSoprava a rekonštrukcia časti cestnej komunikácie Stará Kremnička56 061,63 €25.10.2016nestanovený
50/2016MAKE TECHNOLOGY, s. r. o., Martin Kelemen, Hradné 3, BratislavaZmluva o poskytovaní konzultačných služiebposkytovanie služieb poradcu v prospech klienta podľa jeho požiadaviek 200,00 €15.10.2016nestanovený
49/2016MAKE TECHNOLOGY, s. r. o., Martin Kelemen, Hradné 3, BratislavaZmluva o dielo č. 10_2016zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa stavebné práce: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Obci Stará Kremnička58 424,06 €15.10.201630.11.2016
Položky 1-15 z 62
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
53/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a. s.,záväzok SLOVNAFT, a. s., vydať palivové karty zákazníkovi (GOLD karta, SILVER karta a GREEN predplatná karta 0,00 €8.1.2016nestanovený
52/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dohoda o pristúpení zmluvných strán k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31 01. 2003 v znení dodatkov č. 1 až 3dohoda o pristúpení obecného úradu Stará Kremnička k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu0,00 €1.1.2016nestanovený
51/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Darovacia zmluvasú peňažné prostriedky v sume 1110,- €1 110,00 €31.12.201531.12.2015
50/2015Žiarsky tenisový klub Green park, Žiar nad HronomDodatok č. 3 k zmluve o dočasnom používaní priestorovpredĺženie tenisového výcviku0,00 €31.12.201515.4.2016
49/2015Obec Stará Kremnička, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará KremničkaZMLUVA O REKLAMEsponzorský príspevok - poskytnutie potravinárskeho tovaru 33,00 €10.12.201520.12.2015
48/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA č. 15/27/52A/348úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti2 382,00 €1.12.201531.5.2015
47/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA č. 15/27/010/57je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 €1.1.201631.12.2017
46/2015Michal KOŠUDAZMLUVA o dočasnom používaní priestorovdočasné použivanie priestorov za účelom futbalových tréningov mládeže FK Pohronie  270,00 €20.11.201531.12.2015
45/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Banská BystricaPoistka číslo 6 582 220 640Poistenie _ ZBERNÝ DVOR v Starej Kremničke 326,36 € (jednotková)3.11.2015nestanovený
44/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA č.12/2015/§ 54 - ŠnZúprava práv a povinností účastníkov ohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ0,00 €23.10.201530.6.2015
43/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Kúpno - predajná zmluva č. 091/2015/Bcpredávajúci sa zaväzuje v tejto zmluve dodať kupujúcemu traktorovú radlicu zadnú, typ. zn. ZRT 2 600 - 1 ks 990,00 €20.10.2015nestanovený
42/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebdohoda strán na aktivácii účastníckeho programu 0,00 €17.10.2015nestanovený
41/2015Anna SEDLIAKOVÁ, Stará Kremnička č. 158Kúpna zmluvaje v zmysle uznesenia OZ predaj a kúpa pozemkov 713,78 €17.10.201530.10.2015
40/2015Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaDohoda o cene č. 2015/5006894Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia a povrchového odtoku dymovou skúškou 175,09 €16.10.201530.10.2015
39/2015Pinčák Peter - staviteľ, Mládežnícka 16, 974 04 Banská BystricaZmluva o dielo č. 1/2015zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým je „Oprava strechy na štadióne v Starej Kremničke“, štadión – nehnuteľnosť súp. č. 3397 466,00 €19.9.20152.10.2015
Položky 1-15 z 53
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
41/2014AG FOODS SK s. r. o., Moyzesova 10, PezinokRámcová kúpna zmluvapredávajúci dodá kupujúcemu výrobky a služby podľa aktuálnej ponuky a na základe potvrdenej objednávky kupujúceho0,00 €22.1.20151.12.2015
40/2014Viktor Sajvald - FDC, Cyrila a Metoda 359/10, Žiar nad HronomServisná zmluvaposkytovateľ sa zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa servisné práce na zariadeniach, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.2 400,00 €13.1.201531.12.2015
39/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo 14/27/052/736úprava práv a povinnosťí účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa ! 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o služách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predmetov.0,00 €10.12.201431.5.2015
38/2014Rudné bane, štátny podnik, Banská BystricaDODATOK ku kúpnej zmluve č. 11/2014Predaj nehnuteľnosti bez tiarch, vecných bremien a záväzkov okrem parc. č. 412/4 ,kde je zriadené vecné bremeno Zmluva o zriadení vecného bremena.0,00 €4.12.2014nestanovený
37/2014Rudné bane, štátny podnik, Banská BystricaKúpna zmluva č.11/2014Kúpa pozemku - miestna komunikácia37 520,26 €21.11.201427.11.2014
36/2014Aprint, s.r.o., Žiar nad HronomDodatok k Zmluve o dielo zo dňa 7. 8. 2013Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet plnenia dohodnutý v čl. II Zmluvy o dielo do termínu ukončenia projektu0,00 €20.11.2014nestanovený
35/2014Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská BystricaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí60,00 €11.11.201431.12.2014
34/2014ETERNITY Martina Gajdošíková, TrenčínZmluva o dielozhotovenie detského ihriska pri futbalovom ihrisku v obci6 936,00 €8.11.20148.11.2014
33/2014Obec Stará KremničkaDodatok č. 2 k zmluve o dočasnom používaní priestorovpoužívanie telocvične na tenis od 20. 10. 2014 do 15.4. 20150,00 €24.10.201415.4.2015
32/2014COOP JEDNOTA Žarnovica, s.d., ŽarnovicaKúpna zmluva č. 195Dodávka tovaru podľa objednávky a kapacitných možností predávajúceho0,00 €2.10.2014nestanovený
31/2014Boni Fructi, spol. s. r. o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná, Kúpna zmluvaDodávku čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom0,00 €9.9.2014nestanovený
30/2014DREMONT spol. s r. o., Družstevná 98, 976 32 BadínKÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA č. 2014000126predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu tovar4 404,00 €6.9.2014nestanovený
29/2014C.C.C. Banská Bystrica, s.r.o. Strieborné nám. 2, 974 01 Banská BystricaKÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA č. 2014061601predávajúci zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný v tabuľk15 188,40 €6.9.2014nestanovený
28/2014SPP - distribúcia, a. s., BratislavaZmluva o pripojení do distribučnej sietePripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete 180,30 €28.8.2014nestanovený
27/20142. AZ-MAN s.r.o. , Křišťanova 643/9, 130 00 Praha 3Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo „Zberný dvor triedeného odpadu obce Stará Kremnička“ 116 665,18 €30.7.2014nestanovený
Položky 1-15 z 41
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 42
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
42/2013Fond sociálneho rozvoja, ul. Špitálska 6, BratislavaDodatok č. DOD/01 - 2013/219/2012-IZ-5.0/VDodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu, kde sa mení článok 5.2. a 5.7.0,00 €26.11.2013nestanovený
41/2013TTP consulting s.r.o., Stred 55/41, Považská BystricaZMLUVA O DIELOSpracovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Višegrádskeho fondu a v prípade schválenia projektu a jeho realizácie zabezpečiť implementáciu a monitoring projektu. 600,00 €22.11.2013nestanovený
40/2013eMKLub Kremnica, Dolná 48/19, KremnicaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí0,00 €20.11.2013nestanovený
39/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaMajetkovo-právne vysporiadanie 603,90 €20.11.2013nestanovený
38/2013Obec Stará KremničkaDodatok č. 1 k zmluve o dočasnomDodatok k zmenne hodinnovej sadzby0,00 €16.11.2013nestanovený
37/2013LUKRA - Ing. Ľubor Kraus, Kremnica Mandátna zmluvaZabezpečenie požiarnej ochrany v oblasti BOZP 330,00 €13.11.2013nestanovený
36/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o nájme domuPrenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu predmet nájmu0,00 €17.10.2013nestanovený
35/2013Obec Hliník nad Hronom, ul. Železničná 320,ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa, ktoré navštevujú Centrum voľného času pri ZŠ Hliník nad Hronom ul. Školská č. 48212,00 €17.10.2013nestanovený
34/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomZMLUVA o dočasnom používaní priestorovPrenajímateľ poskytne nájomcovi dočasné užívanie telocvične a šatne0,00 €28.9.2013nestanovený
33/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomSponzorská zmluvaPoskytnutie príspevku pre rozvoj regiónu na prefinancovanie nákupu lehátok do MŠ v obci a podujatie počas dňa detí 20132 000,00 €28.9.2013nestanovený
32/2013Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská BystricaZmluva č. 0103/2013 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie Centrum voľného času0,00 €28.9.201331.12.2013
31/2013Mesto Žiar nad HronomZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov0,00 €28.9.2013nestanovený
30/2013Jaromír Sklenka, Stará Kremnička č. 46Darovacia zmluvaDarovanie nehnuteľnosti0,00 €27.9.2013nestanovený
29/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaOdkúpenie pozemku 694,10 €26.9.2013nestanovený
28/2013EMATRADE s. r. o., KošiceRámcová kúpna zmluvaDodávanie potravinárskeho tovaru do školskej jedálne0,00 €11.9.201331.12.2014
Položky 1-15 z 42
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
26/2012Boni Fructi, spol. s r. o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská LužnáZmluva o spolupráci - Kúpna zmluvaDodávateľ bude zabezpečovať pre odberateľa dodávku čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy.0,00 €14.11.201230.6.2012
25/2012GASTROM s.r.o., Záhradná č. 1. PezinokKúpna zmluvadodanie tovaru podľa objednávok0,00 €14.11.2012nestanovený
24/2012Gizela Vajdová, Jolana Ušiaková, Jozef Ušiak, Ing. Štefan UšiakKúpna zmluva na pozemokPrevod vlasníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 bod 2 tejto zmluvy. 3 900,00 €23.10.2012nestanovený
23/2012Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaPredaj pozemku 231,00 €16.10.2012nestanovený
22/2012Fond sociálneho rozvoja, ul. Špitálska 6, BratislavaZmluva o spolupráciÚprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.0,00 €27.9.201231.10.2015
21/2012Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 BratislavaDarovacia zmluva B-2011/3240-710060262Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová technika0,00 €26.9.2012nestanovený
20/2012Branislav Beňo Nájomná zmluvaPrenájom pozemku0,00 €21.9.2012nestanovený
19/2012Ľuboš Kĺč, Dolný Lopašov Nájomná zmluvaPrenájom pozemku0,00 €21.9.2012nestanovený
18/2012Ing.Gregor Danišovič, PezinokNájomná zmluvaPrenájom pozemku0,00 €21.9.2012nestanovený
17/2012Via-kom, s. r. o., Lúčna, Žiar nad HronomZmluva o dieloVykonanie rekonštrukcie spevnených plôch 15 905,00 €20.9.2012nestanovený
16/2012Via-kom, s. r. o., Lúčna, Žiar nad HronomZmluva o dielo 1/AZhotovenie diela - stavby Oprava miestnej komunikácie49 560,96 €23.8.2012nestanovený
15/2012Banskobystrický samosprávny kraj, Ing. Maňka, Nám. SNP 23, Banská BystricaZmluva č.893/2012ODDRHA - Po poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z VÚC BBSK1 000,00 €21.8.201230.9.2012
14/2012Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o nájme nebytového priestoruPrenájom priestoru pre uskutočnenie kultúrneho podujatia 100,00 €18.8.201218.8.2012
13/2012Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - Domu služieb 111 000,00 €17.7.2012nestanovený
12/2012ASTERA, s. r. o., Stromová č. 5, TrenčínRámcová zmluvarámcová úprava vzťahov vznikajúcich z nepísaných kúpno-predajných zmlúv0,00 €30.5.2012nestanovený
Položky 1-15 z 25
Zmluvy » subjekt: Obec » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-9 z 9
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/2016Ing. Milena Korcová, ul Š. Moysesa 38/9, Źiar nad HronomZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky0,00 €29.9.20118.4.2014
8/2011 Ing. Adriana Ondríková, A. Dubčeka, Žiar nad HronomMandátna zmluvaTechnická výpomoc13 150,00 €28.11.2011nestanovený
7/2011Obec Stará KremničkaZMLUVA O NÁJMENájom časti nehnuteľnosti na reklamu 165,00 €23.11.201130.4.2012
6/2011Obec Stará KremničkaKúpna zmluva č. 6/2011Kupujúci kupujú pozemky do spoločného vlastníctva.0,00 €22.10.2011nestanovený
5/2011Obec Stará KremničkaZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priest. v Dome služieb na uskladnenie a nácvik hudobnej skupiny0,00 €8.7.2011nestanovený
4/2011Obec Stará KremničkaKúpna zmluva č. 4Predaj pozemku p. Hudecovi Romanovi a Ivete Kosťovej0,00 €5.5.2011nestanovený
3/2011Obec Stará KremničkaZámenná zmluva na pozemokVzájomná zámena častí pozemkov podľa geometrického plánu0,00 €16.7.2011nestanovený
2/2011Obec Stará KremničkaOdpredaj pozemku p. Beňovi B. a p. Bugárovi V. 132,00 €5.2.2011nestanovený
1/2011Obec Stará KremničkaZmluva o dočasnom používaní priestorov 600,00 €8.1.201131.12.2011
Položky 1-9 z 9

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Prenájom televízneho káblového systému

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Bystrického samosprávneho kraja

VOĽBY 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie

Obvodného banského úradu

Záverečný účet obce za rok 2016

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
ÚvodÚvodná stránka