Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Register - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 366
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
39/2018Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s., ul. SNP 131Dodatok č. 2 ZMLUVY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM zo dňa 26.11. 2009je doplnenie odpadov v článku II. bod 2. zmluvy a v článku II. bod. 3 sa dopĺňa cena odpadov0,00 €16.8.2018nestanovený
38/2018Ing. Jaroslav Petr, Investing, Partizánska 13, ZvolenMANDÁTNA ZMLUVAZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Obci Stará Kremnička9 060,00 €3.8.2018nestanovený
37/2018Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO, Cintorínska cesta 809/22, Zvolenská SlatinaMANDÁTNA ZMLUVAZníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Obci Stará Kremnička8 525,00 €3.8.2018nestanovený
36/2018Energie2, a. s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Lazaretská 3a, BratislavaZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLZNU PRE MALOODBER č. 1120565záväzok dodávateľa opakovane poskytnúť odberateľovi združené služby dodávky plynu0,00 €2.8.2018nestanovený
35/2018Mudr. Rút Šuleková, s. r. o., Kliovská 2341/2, 960 01 ZvolenRámcová zmluva o vykonávaní lekárskej posudkovej činnostivykonávanie lekárskej posudkovej činnosti podľa § 490,00 €19.7.2018nestanovený
34/2018Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaPoistná zmluva č. 2405966217poistenie celého majetku obce3 234,00 €18.7.2018nestanovený
33/2018I.S.O.N. spol. s r. o.,J. R. Poničana 841/104, OčováZmluva o dielo - Dodatok č. 1je úprava cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa zo dňa 18. 5. 2017 a úprava termínu realizácie diela 156 299,25 €13.7.2018nestanovený
32/2018I.S.O.N. spol. s r. o.,J. R. Poničana 841/104, OčováZMLUVA O DIELOZnáženie energetickej náročnosti budov Základná škola Stará Kremnička 182 214,62 €13.7.2018nestanovený
31/2018Úrad prácce, sociálnych vecí a rodiny B. Štiavnica, A.T. Sytnianskeho č. 1180, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo 18/27/52A/107je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €22.6.2018nestanovený
30/2018JUDr. Ján Senko a Eva Senková, rod. KompanováKúpna zmluvapredaj a kúpa pozemkov1 053,00 €16.6.2018nestanovený
29/2018Vlastimil Doletina a Soňa Budinská, Stará Kremnička č. 296Kúpna zmluvapredaj a kúpa pozemkov v Obci Stará Kremnička4 216,00 €16.6.2018nestanovený
28/2018TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská BystricaZmluva o poskytovaní služieb číslo: 15062018prenájom prístroja kancelárskej techniky0,00 €16.6.2018nestanovený
27/2018LUKRA - Ing. Ľubor Kraus, ul. ČSA 423, KremnicaZmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovspracovanie osobných údajov v informačnom systéme BOZP a PO0,00 €16.6.2018nestanovený
26/2018ESTY s. r. o., M.R. Štefánika 451/10, Žiar nad HronomZmluva o výkone výkupu odpadu z papieraje dohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného výkupu papiera na území Obce. 0,00 €16.6.2018nestanovený
25/2018Ministerstvo životného prostredia SR, BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G766schválenie žiadosti o NFP: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Obci Stará Kremnička 644 318,33 €16.6.2018nestanovený
Položky 1-15 z 366
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 94
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
35/2018Mudr. Rút Šuleková, s. r. o., Kliovská 2341/2, 960 01 ZvolenRámcová zmluva o vykonávaní lekárskej posudkovej činnostivykonávanie lekárskej posudkovej činnosti podľa § 490,00 €19.7.2018nestanovený
94/2017NetPro 11 s. r. o., Horná Ves 8, 967 01 Horná VesNÁJOMNÁ ZMLUVAPrenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi do užívania TKR špecifikovanú v bode 1.1 Zmluvy („ďalej len „Predmet nájmu“) za podmienok dohodnutých v Zmluve a Nájomca sa zaväzuje za užívanie Predmetu nájmu platiť nájomné tak, ako je vymedzené v Článku V. Zmluvy a užívať Predmet nájmu výlučne na účel uvedený v Článku III. zmluvy, a to v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve. 100,00 €31.12.201731.12.2018
93/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O DIELO č. TS 02/2017je záväzok poskytovateľa vykonať dodávku a montáž súboru zariadení na monitorovanie a záznam monitorovania objektov 14 237,04 €20.12.201731.12.2017
92/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 080_181_2017je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu výrobky a služby podľa svojej aktuálnej ponuky, a to na základe potvrdenej objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje objednané výrobky a služby prevziať a zaplatiť 0,00 €1.9.201730.6.2018
91/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyje pripojenie nového odberného elektrického zariadenia0,00 €5.12.2017nestanovený
90/2017Obecn Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavyje pripojenie nového odberného elektrického zariadenia, nemeraný odber - kamera 4/10,00 €5.12.2017nestanovený
89/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O REKLAMEsponzorský príspevok33,00 €29.11.201720.12.2017
88/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000_314úprava práv a povinností zmluvných strán vo veci dodania a užívania IS špecifikovaného v prílohe č. 20,00 €21.11.2017nestanovený
87/2017ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, STARÁ KREMNIČKA č. 33Darovacia zmluva č. 125/17_VOje upravenie práva apovinnosti darcu pri prenechaní materiálneho daru obdarovanému, ako aj práva a povinnosti obdarovaného v súvislosti s prijatím a použitím daru.0,00 €21.11.201731.12.2019
86/2017I.S.O.N. spol. s r. o., J.R.Poničana, OčováZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľaa práce na stavbe: ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY STARÁ KREMNIČKA 163 108,36 €17.11.201712.4.2018
85/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dodávateľská zmluvaopakujúce sa dodávky potravinárskeho, drogistického prípadne iného tovaru0,00 €4.11.2017nestanovený
83/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUNázov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy Stará Kremnička 136 515,00 €4.11.201731.12.2028
82/2017EU PROFI, s. r. o.,ZMLUVA O DIELO číslo: 171005Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytnúť službu - verejné obstarávanie - § 117 zákazka s nízkou hodnotou - KAMEROVÉ SYSTÉMY v Obci Stará Kremnička 200,00 €3.11.2017nestanovený
81/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120825je záväzok Dodávateľa opakovane poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny, t.j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, a zabezpečenie distribúcie elektriny a poskytovanie systémových služieb do odberného miesta Odberateľa.0,00 €26.10.2017nestanovený
80/2017Obec, rozpočtová organizácia, Obec Stará KremničkaDOHODA č. 17/27/010/8je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody0,00 €1.1.201831.12.2021
Položky 1-15 z 94
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 63
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
84/2017Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 1dodávky pečiva0,00 €4.11.2017nestanovený
63/2016Architektúra, s. r. o., J.R. Poničana, OčováZMLUVA O DIELO č. 07/2016záväzok zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. a odovzdá ho objednávateľovi10 080,00 €23.2.2017nestanovený
62/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198KÚPNA ZMLUVAprevádzajúci prevádza svoje výlučné vlastnícke právo k Pozemku I a k Novovytvoreným pozemkom, špecifikovaným v bodoch 1.1 a1.2 tejto Zmluvy, za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy 554,00 €28.1.201731.12.2016
61/2016Technické služby - Žiar nad Hronom, a. s., SNP 131, Žiar nad HronomDodatok č. 1 ZMLUVY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM zo dňa 26. 11. 2009predmetom dodatku je zmena v článku III. bod 3. vývozy v periodicite0,00 €25.1.2017nestanovený
60/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198, ZŠ s MŠ Stará Kremnička č. 33Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v školskom roku 2016/2017záväzok dodávateľa v súlade s programom Európskej únie "Školské ovocie" dodávať pre odberateľa v školskom roku 2016/2017 čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré sú určené na priamu konzumáciu deťom a žiakom, ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenie odberateľa.0,00 €13.12.2016nestanovený
59/2016SaP Projekt, s. r. o., Spojová 3855/12, Banská BystrocaZMLUVY O DIELOje spracovanie a dodávky projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie na akciu Zníženie energetickej náročnosti budov, Základné škola, Stará Kremnička12 600,00 €7.12.2016nestanovený
58/2016Delphia, s. r. o., Búdkova cesta 3, BratislavaZmluva o energetickom audite budovje dodanie energetických produotov na objekty Obce Stará Kremnička5 620,00 €7.12.2016nestanovený
57/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA č. 119231 08U03je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v článku IV. zmluvy58 424,06 €29.11.2016nestanovený
56/2016Skanska SK a. s., BratislavaDODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. : ZCM/3489/701/16/24830.031/V/EXT/617/OSZmeny rozsahu diela kontrahovaného zmluvou a s tým spojená zmena ceny diela, na základe priameho rokovacieho konania 59 993,24 €29.11.2016nestanovený
55/2016GAMO a. s., Kyjevské námestie 6, Banská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 65/2016/GRZhotoviteľ sa zaväzuje dodať zariadenia výpočtovej techniky, jej komponentov a programového vybavenia vrátane doravy, inštalácie a úvodného zaškolenia používateľov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tohto dodatku7 504,28 €25.11.2016nestanovený
54/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA O REKLAMEsponzorský príspevok - poskytnutie potravinárskeho tovaru 33,00 €25.11.201620.12.2016
53/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služiebodovzdať objednávateľovi dielo označené ako online Mapový informačný systém Cleerio0,00 €12.11.2016nestanovený
52/2016Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Zmluva o dielo č. SK-2016-Z106je dodávka a inštalácia servera a pracovných staníc7 303,08 €3.11.2016nestanovený
51/2016Skanska SK a. s., BratislavaZmluva o dielo číslo: ZCM/3489/701/16/24830.031/V/EXT/617/OSoprava a rekonštrukcia časti cestnej komunikácie Stará Kremnička56 061,63 €25.10.2016nestanovený
50/2016MAKE TECHNOLOGY, s. r. o., Martin Kelemen, Hradné 3, BratislavaZmluva o poskytovaní konzultačných služiebposkytovanie služieb poradcu v prospech klienta podľa jeho požiadaviek 200,00 €15.10.2016nestanovený
Položky 1-15 z 63
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
53/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a. s.,záväzok SLOVNAFT, a. s., vydať palivové karty zákazníkovi (GOLD karta, SILVER karta a GREEN predplatná karta 0,00 €8.1.2016nestanovený
52/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dohoda o pristúpení zmluvných strán k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31 01. 2003 v znení dodatkov č. 1 až 3dohoda o pristúpení obecného úradu Stará Kremnička k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu0,00 €1.1.2016nestanovený
51/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Darovacia zmluvasú peňažné prostriedky v sume 1110,- €1 110,00 €31.12.201531.12.2015
50/2015Žiarsky tenisový klub Green park, Žiar nad HronomDodatok č. 3 k zmluve o dočasnom používaní priestorovpredĺženie tenisového výcviku0,00 €31.12.201515.4.2016
49/2015Obec Stará Kremnička, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará KremničkaZMLUVA O REKLAMEsponzorský príspevok - poskytnutie potravinárskeho tovaru 33,00 €10.12.201520.12.2015
48/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA č. 15/27/52A/348úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti2 382,00 €1.12.201531.5.2015
47/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA č. 15/27/010/57je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 €1.1.201631.12.2017
46/2015Michal KOŠUDAZMLUVA o dočasnom používaní priestorovdočasné použivanie priestorov za účelom futbalových tréningov mládeže FK Pohronie  270,00 €20.11.201531.12.2015
45/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Banská BystricaPoistka číslo 6 582 220 640Poistenie _ ZBERNÝ DVOR v Starej Kremničke 326,36 € (jednotková)3.11.2015nestanovený
44/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198DOHODA č.12/2015/§ 54 - ŠnZúprava práv a povinností účastníkov ohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ0,00 €23.10.201530.6.2015
43/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Kúpno - predajná zmluva č. 091/2015/Bcpredávajúci sa zaväzuje v tejto zmluve dodať kupujúcemu traktorovú radlicu zadnú, typ. zn. ZRT 2 600 - 1 ks 990,00 €20.10.2015nestanovený
42/2015Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička č. 198Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebdohoda strán na aktivácii účastníckeho programu 0,00 €17.10.2015nestanovený
41/2015Anna SEDLIAKOVÁ, Stará Kremnička č. 158Kúpna zmluvaje v zmysle uznesenia OZ predaj a kúpa pozemkov 713,78 €17.10.201530.10.2015
40/2015Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaDohoda o cene č. 2015/5006894Prieskum technického stavu kanalizačného potrubia a povrchového odtoku dymovou skúškou 175,09 €16.10.201530.10.2015
39/2015Pinčák Peter - staviteľ, Mládežnícka 16, 974 04 Banská BystricaZmluva o dielo č. 1/2015zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým je „Oprava strechy na štadióne v Starej Kremničke“, štadión – nehnuteľnosť súp. č. 3397 466,00 €19.9.20152.10.2015
Položky 1-15 z 53
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 42
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
95/2017KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Banská BystricaPoistenie Zberný dvorPoistenie Zberný dvor0,00 €12.1.2018nestanovený
41/2014AG FOODS SK s. r. o., Moyzesova 10, PezinokRámcová kúpna zmluvapredávajúci dodá kupujúcemu výrobky a služby podľa aktuálnej ponuky a na základe potvrdenej objednávky kupujúceho0,00 €22.1.20151.12.2015
40/2014Viktor Sajvald - FDC, Cyrila a Metoda 359/10, Žiar nad HronomServisná zmluvaposkytovateľ sa zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa servisné práce na zariadeniach, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.2 400,00 €13.1.201531.12.2015
39/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo 14/27/052/736úprava práv a povinnosťí účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa ! 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o služách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predmetov.0,00 €10.12.201431.5.2015
38/2014Rudné bane, štátny podnik, Banská BystricaDODATOK ku kúpnej zmluve č. 11/2014Predaj nehnuteľnosti bez tiarch, vecných bremien a záväzkov okrem parc. č. 412/4 ,kde je zriadené vecné bremeno Zmluva o zriadení vecného bremena.0,00 €4.12.2014nestanovený
37/2014Rudné bane, štátny podnik, Banská BystricaKúpna zmluva č.11/2014Kúpa pozemku - miestna komunikácia37 520,26 €21.11.201427.11.2014
36/2014Aprint, s.r.o., Žiar nad HronomDodatok k Zmluve o dielo zo dňa 7. 8. 2013Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet plnenia dohodnutý v čl. II Zmluvy o dielo do termínu ukončenia projektu0,00 €20.11.2014nestanovený
35/2014Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská BystricaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí60,00 €11.11.201431.12.2014
34/2014ETERNITY Martina Gajdošíková, TrenčínZmluva o dielozhotovenie detského ihriska pri futbalovom ihrisku v obci6 936,00 €8.11.20148.11.2014
33/2014Obec Stará KremničkaDodatok č. 2 k zmluve o dočasnom používaní priestorovpoužívanie telocvične na tenis od 20. 10. 2014 do 15.4. 20150,00 €24.10.201415.4.2015
32/2014COOP JEDNOTA Žarnovica, s.d., ŽarnovicaKúpna zmluva č. 195Dodávka tovaru podľa objednávky a kapacitných možností predávajúceho0,00 €2.10.2014nestanovený
31/2014Boni Fructi, spol. s. r. o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná, Kúpna zmluvaDodávku čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom0,00 €9.9.2014nestanovený
30/2014DREMONT spol. s r. o., Družstevná 98, 976 32 BadínKÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA č. 2014000126predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu tovar4 404,00 €6.9.2014nestanovený
29/2014C.C.C. Banská Bystrica, s.r.o. Strieborné nám. 2, 974 01 Banská BystricaKÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA č. 2014061601predávajúci zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný v tabuľk15 188,40 €6.9.2014nestanovený
28/2014SPP - distribúcia, a. s., BratislavaZmluva o pripojení do distribučnej sietePripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete 180,30 €28.8.2014nestanovený
Položky 1-15 z 42
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 42
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
42/2013Fond sociálneho rozvoja, ul. Špitálska 6, BratislavaDodatok č. DOD/01 - 2013/219/2012-IZ-5.0/VDodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu, kde sa mení článok 5.2. a 5.7.0,00 €26.11.2013nestanovený
41/2013TTP consulting s.r.o., Stred 55/41, Považská BystricaZMLUVA O DIELOSpracovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Višegrádskeho fondu a v prípade schválenia projektu a jeho realizácie zabezpečiť implementáciu a monitoring projektu. 600,00 €22.11.2013nestanovený
40/2013eMKLub Kremnica, Dolná 48/19, KremnicaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí0,00 €20.11.2013nestanovený
39/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaMajetkovo-právne vysporiadanie 603,90 €20.11.2013nestanovený
38/2013Obec Stará KremničkaDodatok č. 1 k zmluve o dočasnomDodatok k zmenne hodinnovej sadzby0,00 €16.11.2013nestanovený
37/2013LUKRA - Ing. Ľubor Kraus, Kremnica Mandátna zmluvaZabezpečenie požiarnej ochrany v oblasti BOZP 330,00 €13.11.2013nestanovený
36/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o nájme domuPrenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu predmet nájmu0,00 €17.10.2013nestanovený
35/2013Obec Hliník nad Hronom, ul. Železničná 320,ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa, ktoré navštevujú Centrum voľného času pri ZŠ Hliník nad Hronom ul. Školská č. 48212,00 €17.10.2013nestanovený
34/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomZMLUVA o dočasnom používaní priestorovPrenajímateľ poskytne nájomcovi dočasné užívanie telocvične a šatne0,00 €28.9.2013nestanovený
33/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomSponzorská zmluvaPoskytnutie príspevku pre rozvoj regiónu na prefinancovanie nákupu lehátok do MŠ v obci a podujatie počas dňa detí 20132 000,00 €28.9.2013nestanovený
32/2013Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská BystricaZmluva č. 0103/2013 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie Centrum voľného času0,00 €28.9.201331.12.2013
31/2013Mesto Žiar nad HronomZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytnutie finančných prostriedkov0,00 €28.9.2013nestanovený
30/2013Jaromír Sklenka, Stará Kremnička č. 46Darovacia zmluvaDarovanie nehnuteľnosti0,00 €27.9.2013nestanovený
29/2013Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaOdkúpenie pozemku 694,10 €26.9.2013nestanovený
28/2013EMATRADE s. r. o., KošiceRámcová kúpna zmluvaDodávanie potravinárskeho tovaru do školskej jedálne0,00 €11.9.201331.12.2014
Položky 1-15 z 42
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
26/2012Boni Fructi, spol. s r. o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská LužnáZmluva o spolupráci - Kúpna zmluvaDodávateľ bude zabezpečovať pre odberateľa dodávku čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy.0,00 €14.11.201230.6.2012
25/2012GASTROM s.r.o., Záhradná č. 1. PezinokKúpna zmluvadodanie tovaru podľa objednávok0,00 €14.11.2012nestanovený
24/2012Gizela Vajdová, Jolana Ušiaková, Jozef Ušiak, Ing. Štefan UšiakKúpna zmluva na pozemokPrevod vlasníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 bod 2 tejto zmluvy. 3 900,00 €23.10.2012nestanovený
23/2012Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaPredaj pozemku 231,00 €16.10.2012nestanovený
22/2012Fond sociálneho rozvoja, ul. Špitálska 6, BratislavaZmluva o spolupráciÚprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.0,00 €27.9.201231.10.2015
21/2012Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 BratislavaDarovacia zmluva B-2011/3240-710060262Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová technika0,00 €26.9.2012nestanovený
20/2012Branislav Beňo Nájomná zmluvaPrenájom pozemku0,00 €21.9.2012nestanovený
19/2012Ľuboš Kĺč, Dolný Lopašov Nájomná zmluvaPrenájom pozemku0,00 €21.9.2012nestanovený
18/2012Ing.Gregor Danišovič, PezinokNájomná zmluvaPrenájom pozemku0,00 €21.9.2012nestanovený
17/2012Via-kom, s. r. o., Lúčna, Žiar nad HronomZmluva o dieloVykonanie rekonštrukcie spevnených plôch 15 905,00 €20.9.2012nestanovený
16/2012Via-kom, s. r. o., Lúčna, Žiar nad HronomZmluva o dielo 1/AZhotovenie diela - stavby Oprava miestnej komunikácie49 560,96 €23.8.2012nestanovený
15/2012Banskobystrický samosprávny kraj, Ing. Maňka, Nám. SNP 23, Banská BystricaZmluva č.893/2012ODDRHA - Po poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z VÚC BBSK1 000,00 €21.8.201230.9.2012
14/2012Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o nájme nebytového priestoruPrenájom priestoru pre uskutočnenie kultúrneho podujatia 100,00 €18.8.201218.8.2012
13/2012Obec Stará Kremnička, Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - Domu služieb 111 000,00 €17.7.2012nestanovený
12/2012ASTERA, s. r. o., Stromová č. 5, TrenčínRámcová zmluvarámcová úprava vzťahov vznikajúcich z nepísaných kúpno-predajných zmlúv0,00 €30.5.2012nestanovený
Položky 1-15 z 25
Zmluvy » subjekt: Obec Stará Kremnička » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-9 z 9
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/2016Ing. Milena Korcová, ul Š. Moysesa 38/9, Źiar nad HronomZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky0,00 €29.9.20118.4.2014
8/2011 Ing. Adriana Ondríková, A. Dubčeka, Žiar nad HronomMandátna zmluvaTechnická výpomoc13 150,00 €28.11.2011nestanovený
7/2011Obec Stará KremničkaZMLUVA O NÁJMENájom časti nehnuteľnosti na reklamu 165,00 €23.11.201130.4.2012
6/2011Obec Stará KremničkaKúpna zmluva č. 6/2011Kupujúci kupujú pozemky do spoločného vlastníctva.0,00 €22.10.2011nestanovený
5/2011Obec Stará KremničkaZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priest. v Dome služieb na uskladnenie a nácvik hudobnej skupiny0,00 €8.7.2011nestanovený
4/2011Obec Stará KremničkaKúpna zmluva č. 4Predaj pozemku p. Hudecovi Romanovi a Ivete Kosťovej0,00 €5.5.2011nestanovený
3/2011Obec Stará KremničkaZámenná zmluva na pozemokVzájomná zámena častí pozemkov podľa geometrického plánu0,00 €16.7.2011nestanovený
2/2011Obec Stará KremničkaOdpredaj pozemku p. Beňovi B. a p. Bugárovi V. 132,00 €5.2.2011nestanovený
1/2011Obec Stará KremničkaZmluva o dočasnom používaní priestorov 600,00 €8.1.201131.12.2011
Položky 1-9 z 9

Otvorenie MŠ

OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

Voľby dňa 10. novembra 2018

Voľby do orgánov a samosprávy obcí

Záverečný účet Obce Stará Kremnička

Záverečný účet Obce Stará Kremnička za rok 2017

Zaburinenie pozemkov

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Ponuka práce na rozvoz stravy

Ponuka práce na rozvoz stravy

ŚTANDARDY KVALITY

ŠTANDARDY KVALITY

Informácia o výsledku rozboru vody

Protokol o skúškach - Starokremnický prameň GRAND

Prezentácia miestnych podnikateľov na web stránke

OÚ Stará Kremnička ponuka pre podnikateľov zdarma uverejnenie svojej vizitky na web stránke obce

Registrácia

Zaregistrujte sa na web stránke obce a informácie vám prídu na e-mail domov !!!

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka