Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Voľby.pdf Voľby.pdf (19.9 kB)
Súbor na stiahnutie 2019_008.pdf 2019_008.pdf (143.5 kB)
Súbor na stiahnutie WP19_I1skA4.pdf WP19_I1skA4.pdf (77.9 kB)

 
 

Oznámenie o doručení : Vytlačiť
 

Oznámenie o doručení Rozhodnutia zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie v zmysle zákona c. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zn. n. p. (ďalej len „zákon o posudzovaní“) k Oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ a vydal Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu (ďalej len Rozhodnutie), ktoré nám ako dotknutej obci poslal elektronicky.

Uvedené Rozhodnutie obec zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Stará Kremnička: www.starakremnicka.sk.  


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie EEVytlačiť
 

Vážený odberateľ,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme, že v termíne od: ... do: .......

 

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM  (Stará Kremnička) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

 

 

Dispečing prevádzkovateľa

distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

Súbor na stiahnutie 11.02.2019-2.pdf 11.02.2019-2.pdf (704.3 kB)
Súbor na stiahnutie 11.02.2019.pdf 11.02.2019.pdf (718.6 kB)
Súbor na stiahnutie 18.01.2019.pdf 18.01.2019.pdf (437.7 kB)
Súbor na stiahnutie 17.01.2019.pdf 17.01.2019.pdf (433.9 kB)
Súbor na stiahnutie 15.01.2019.pdf 15.01.2019.pdf (437.4 kB)
Súbor na stiahnutie Výzva EE.pdf Výzva EE.pdf (99.9 kB)
Súbor na stiahnutie Výzva EE 1.pdf Výzva EE 1.pdf (149.8 kB)

 
 

Kalendár odvozu odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár zberu odp. 2019.jpg


 
 

Oznam o doručení Oznámenia Obvodného banského úradu Banská Bystrica (OBÚ BB) o začatí konania vo veci: Vytlačiť
 

Dňa 23.11.2018 bolo do elektronickej schránky obce Stará Kremnička doručené oznámenie o začatí konania vo veci Predĺženia doby platnosti rozhodnutia OBÚ BB č. j. 689-1322/2014 zo dňa 28.04.2014 o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Bartošová Lehôtka do 31.12.2023 na základe žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o..

Dňom doručenia žiadosti spoločnosťou Regos, s.r.o. na OBÚ BB, 26.09.2018 začalo konanie podľa § 18 ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

OBÚ BB stanovil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na

deň 6. december 2018 (štvrtok) o 9,00 hodine

so stretnutím na Obecnom úrade v Starej Kremničke.

Do dokladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na OBÚ BB, resp. pri ústnom pojednávaní, pričom bude dodržaná zásada ochrany štátneho, služobného a obchodného tajomstva, a zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

Stanoviská alebo námietky obce môžeme uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
prípadne pri miestnej ohliadke. Na neskôr podané stanoviská alebo námietky sa nemusí
prihliadnuť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať zástupcom, na pojednávaní je potrebné predložiť úradne overené písomné poverenie alebo plnomocenstvo.

Oznámenie o doručenej žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o. v uvedenej veci, je zverejnené na webovom sídle obce www.starakremnicka.sk a na úradnej tabuli obce Stará Kremnička od 15.11.2018.


 
 

Oznámenie o doručení : Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“. Vytlačiť
 

Oznámenie o doručení :

Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)  podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, ktoré nám podľa  § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci doručil obstarávateľ strategického dokumentu elektronicky.

Podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec zverejňujeme doručené Oznámenie o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Stará Kremnička: www.starakremnicka.sk dňa 27.11.2018 počas doby min. 14 dní.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke:  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2


 
 

Upozornenie nájomcov pozemkovVytlačiť
 

       Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov

poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

vidieka Slovenskej republiky č.172/2018 Z. z. k zákonu č. 504/2003 Z.z. z 28. mája 2018, ktorou

sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených

nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018. ...

 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o údržbe priestorov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kVVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie OZNÁMENIE.pdf OZNÁMENIE.pdf (181.4 kB)

 
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ÚRVytlačiť
 


 
 

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka