Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Stará Kremnička, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2018 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ. Vytlačiť
 

 

Na základe § 13 ods. 4 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov zvolávam

  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva Obce  Stará  Kremnička,

  ktoré sa  uskutoční dňa 17.12.2018 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ.  

 

 

Program rokovania :

 

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania,
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesení,
 4. Stanovisko Hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021,
 5. Schválenie neuplatňovania programového rozpočtu pre rok 2018,
 6. Schválenie rozpočtu obce Stará Kremnička na roky 2019-2021,
 7. Schválenie zámeru obce predať pozemok CKN p.č. 177/2 z majetku Obce Stará Kremnička,
 8. Schválenie Žiadosti o dotáciu na rok 2019 pre ZO SZPB Stará Kremnička,
 9. Schválenie Žiadosti o dotáciu na rok 2019 pre TJ OŠK Stará Kremnička,  
 10. Schválenie odmeny poslancom OcZ a komisiám pri OcZ za rok 2018,
 11. Schválenie komisie pre vykonanie inventarizácie za rok 2018,
 12. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 11/2018,
 13. Schválenie Žiadosti na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom Športbaru,
 14. Schválenie zámeru prenajať priestory Šport baru a terasy v športovom areály obce,
 15. Správa o výsledku kontrol HK obce Stará Kremnička,
 16. Schválenie plánu kontrol HK obce Stará Kremnička na 1. polrok 2019,
 17. Schválenie reštaurovania Kamenného gotického stĺpa Božia muka,
 18. Rôzne - diskusia,
 19. Ukončenie zasadnutia OcZ

 

 

 

                                                                          Ing. Stanislav Rigo

                                                                                starosta obce

 

 

 

Na zasadnutie sa pozývajú :

 • poslanci obecného zastupiteľstva
 • členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve
 • ostatní občania

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie EEVytlačiť
 

Vážený odberateľ,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

oznamujeme, že v termíne od: ... do: .......

 

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM  (Stará Kremnička) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

 

 

Dispečing prevádzkovateľa

distribučnej sústavy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

Súbor na stiahnutie Výzva EE.pdf Výzva EE.pdf (99.9 kB)
Súbor na stiahnutie Výzva EE 1.pdf Výzva EE 1.pdf (149.8 kB)

 
 

Kalendár odvozu odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár zberu odp. 2019.jpg


 
 

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 


 
 

Oznam o doručení Oznámenia Obvodného banského úradu Banská Bystrica (OBÚ BB) o začatí konania vo veci: Vytlačiť
 

Dňa 23.11.2018 bolo do elektronickej schránky obce Stará Kremnička doručené oznámenie o začatí konania vo veci Predĺženia doby platnosti rozhodnutia OBÚ BB č. j. 689-1322/2014 zo dňa 28.04.2014 o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Bartošová Lehôtka do 31.12.2023 na základe žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o..

Dňom doručenia žiadosti spoločnosťou Regos, s.r.o. na OBÚ BB, 26.09.2018 začalo konanie podľa § 18 ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

OBÚ BB stanovil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na

deň 6. december 2018 (štvrtok) o 9,00 hodine

so stretnutím na Obecnom úrade v Starej Kremničke.

Do dokladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na OBÚ BB, resp. pri ústnom pojednávaní, pričom bude dodržaná zásada ochrany štátneho, služobného a obchodného tajomstva, a zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

Stanoviská alebo námietky obce môžeme uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
prípadne pri miestnej ohliadke. Na neskôr podané stanoviská alebo námietky sa nemusí
prihliadnuť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať zástupcom, na pojednávaní je potrebné predložiť úradne overené písomné poverenie alebo plnomocenstvo.

Oznámenie o doručenej žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o. v uvedenej veci, je zverejnené na webovom sídle obce www.starakremnicka.sk a na úradnej tabuli obce Stará Kremnička od 15.11.2018.


 
 

Oznámenie o doručení : Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“. Vytlačiť
 

Oznámenie o doručení :

Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)  podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, ktoré nám podľa  § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci doručil obstarávateľ strategického dokumentu elektronicky.

Podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec zverejňujeme doručené Oznámenie o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Stará Kremnička: www.starakremnicka.sk dňa 27.11.2018 počas doby min. 14 dní.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke:  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2


 
 

P O Z V Á N K A V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Stará Kremnička volebného obdobia 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční

 

dňa 26. novembra 2018 (pondelok) o 17.00 h v sále Kultúrneho domu v Starej Kremničke


 
 

Upozornenie nájomcov pozemkovVytlačiť
 

       Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov

poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

vidieka Slovenskej republiky č.172/2018 Z. z. k zákonu č. 504/2003 Z.z. z 28. mája 2018, ktorou

sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených

nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018. ...

 


 
 

Komunitné centrum v Starej Kremničke Vás pozýva na tieto podujatia :Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie KC - Diabetes.pdf KC - Diabetes.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Škriatok.pdf Škriatok.pdf (91.7 kB)

 
 

Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o údržbe priestorov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kVVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie OZNÁMENIE.pdf OZNÁMENIE.pdf (181.4 kB)

 
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ÚRVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

         V súlade s § 169 ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval starosta obce Stará Kremnička Ing. Stanislav  R i g o , pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Zlaticu Mecelovú

Kontaktné údaje :

ZLATICA MECELOVÁ

Obecný úrad Stará Kremnička

965 01  Stará Kremnička č. 198,

e-mail: zlatica.mecelova@starakremnicka.sk

tel.: 0917272917


 
 

Podanie oznámeniaVytlačiť
 

Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Politické strany, politické hnutia alebo koalícia politických strán môžu oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie pre volebný okrsook č. 1 v Obci Stará Kremnička odovzdať na Obecnom úrade v Starej Kremničke v úradných hodinách alebo v elektronickej forme na e-mail: zlatica.mecelova@starakremnicka.sk do 11. 9. 2018 do 24.00 hod.


 
 

Oznámenie náhradníka poslanca do OcZVytlačiť
 

                                                                O Z N Á M E N I E

nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Obci Stará Kremnička

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Starej Kremničke,  pani Zuzane Dankovej zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 1.8.2018, od kedy bola odhlásená z trvalého pobytu v Starej Kremničke.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

V zmysle § 192 ods. 2 zákona 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Stará Kremnička dňom 15.8.2018 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

                                                                    Štefana Krokusa

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 15.8.2018. Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Štefan Krokus ujme výkonu svojej funkcie.

 

Vo Starej Kremničke dňa 15.8.2018

 

                                                                                                                Ing. Stanislav Rigo, starosta obce


 
 

dnes je: 14.12.2018

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka