Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa

Záverečný účet obce za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do EPVytlačiť
 


 
 

PODNIKATELIA POZOR - od 01. 07. 2019 eKasa !Vytlačiť
 

Vážení občania a podnikateľské subjekty,

 

od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.

 

Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP,  sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.

 

Každá pokladnica musí mať svoj kód.

 

Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

 

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.

Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.

 

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP  a staré ERP-čky už nebude možné používať.

 

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

 

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.


 
 

Oznam o doručeníVytlačiť
 

Oznámenia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica (HBÚ BS) o možnosti vyjadriť sa k podkladom i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia vo veci:

Odvolanie proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v BB č. 73-515/2019 o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Bartošová Lehôtka II. pre organizáciu REGOS s.r.o.

Dňa 15.04.2019 bolo do elektronickej schránky obce Stará Kremnička doručené oznámenie vo veci Odvolania proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 73-515/2019 zo dňa 18.2.2019 o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Bartošová Lehôtka II. pre organizáciu REGOS s.r.o., kde Hlavný banský úrad dáva účastníkom konania možnosť vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia o odvolaní k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Hlavný banský úrad stanovil lehotu na vyjadrenie sa 7 dní od 15.04.2019, to znamená do 22.04.2019.

S podkladmi rozhodnutia sa možno oboznámiť na Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici nazretím do spisu.

Oznámenie Hlavného banského úradu v uvedenej veci, je zverejnené na webovom sídle obce www.starakremnicka.sk a na úradnej tabuli obce Stará Kremnička od 16.04.2019.


 
 

Voľby Informácie pre voliča Vytlačiť
 

 

- oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

  v Obci Stará Kremnička

- žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

obec@starakremnicka.sk


 
 

Oznámenie o doručení : Vytlačiť
 

Oznámenie o doručení Rozhodnutia zo zisťovacieho konania strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie v zmysle zákona c. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zn. n. p. (ďalej len „zákon o posudzovaní“) k Oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“ a vydal Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu (ďalej len Rozhodnutie), ktoré nám ako dotknutej obci poslal elektronicky.

Uvedené Rozhodnutie obec zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Stará Kremnička: www.starakremnicka.sk.  


 
 

Kalendár odvozu odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár zberu odp. 2019.jpg


 
 

Oznam o doručení Oznámenia Obvodného banského úradu Banská Bystrica (OBÚ BB) o začatí konania vo veci: Vytlačiť
 

Dňa 23.11.2018 bolo do elektronickej schránky obce Stará Kremnička doručené oznámenie o začatí konania vo veci Predĺženia doby platnosti rozhodnutia OBÚ BB č. j. 689-1322/2014 zo dňa 28.04.2014 o povolení banskej činnosti v dobývacom priestore Bartošová Lehôtka do 31.12.2023 na základe žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o..

Dňom doručenia žiadosti spoločnosťou Regos, s.r.o. na OBÚ BB, 26.09.2018 začalo konanie podľa § 18 ods. 3 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

OBÚ BB stanovil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na

deň 6. december 2018 (štvrtok) o 9,00 hodine

so stretnutím na Obecnom úrade v Starej Kremničke.

Do dokladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na OBÚ BB, resp. pri ústnom pojednávaní, pričom bude dodržaná zásada ochrany štátneho, služobného a obchodného tajomstva, a zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

Stanoviská alebo námietky obce môžeme uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
prípadne pri miestnej ohliadke. Na neskôr podané stanoviská alebo námietky sa nemusí
prihliadnuť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať zástupcom, na pojednávaní je potrebné predložiť úradne overené písomné poverenie alebo plnomocenstvo.

Oznámenie o doručenej žiadosti spoločnosti Regos, s.r.o. v uvedenej veci, je zverejnené na webovom sídle obce www.starakremnicka.sk a na úradnej tabuli obce Stará Kremnička od 15.11.2018.


 
 

Oznámenie o doručení : Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“. Vytlačiť
 

Oznámenie o doručení :

Oznámenia o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“.

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)  podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, ktoré nám podľa  § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci doručil obstarávateľ strategického dokumentu elektronicky.

Podľa § 6 ods. 5 zákona ako dotknutá obec zverejňujeme doručené Oznámenie o strategickom dokumente na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Stará Kremnička: www.starakremnicka.sk dňa 27.11.2018 počas doby min. 14 dní.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke:  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2


 
 

Upozornenie nájomcov pozemkovVytlačiť
 

       Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov

poľnohospodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

vidieka Slovenskej republiky č.172/2018 Z. z. k zákonu č. 504/2003 Z.z. z 28. mája 2018, ktorou

sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených

nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018. ...

 


 
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ÚRVytlačiť
 


 
 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka