Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie výberového konania na funkciu SOCIÁLNY PEDAGÓGVytlačiť
 

                     VÝBEROVÉ KONANIE – SOCIÁLNY PEDAGÓG

                     do ZŠ s MŠ Stará Kremnička 33                                                                                                                     

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Dĺžka praxe:                    bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:


- spôsobilosť na právne úkony,
- vek nad 18 rokov,
- odborná pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, a to:
u sociálneho pedagóga:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika, sociálna práca a v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku a v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky najmenej 10 rokov v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

Iné kritériá, požiadavky a predpoklady:
 

- ovládanie  štátneho jazyka,
- pracovné skúsenosti v oblasti pedagogiky, sociálnej práce, s organizovaním aktivít,
- motivácia k práci, dôveryhodnosť, precíznosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, komunikačné zručnosti,
- bezúhonnosť.

Zoznam potrebných dokladov:


- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

súhlas so spracovaním osobných údajov

doklad o zdravotnom stave a spôsobilosti na výkon práce

doklad o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

čestné prehlásenie o pravdivosti a správnosti poskytovaných údajov

Ukončenie podávania žiadostí :                     23. august 2019

Pracovný pohovor sa uskutoční:                    27. augusta 2019

Na pracovný pohovor budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

 

Údaje o zamestnávateľovi :

Obchodné meno:        Základná škola s materskou školou , Stará Kremnička 33

Právna forma:              Rozpočtová organizácia

IČO:                               51284022

Charakteristika:

ZŠ s MŠ , Stará Kremnička 33 je neplno organizovaná  základná škola so 4 postupnými ročníkmi s právnou subjektivitou. Súčasťou školy je materská škola, školský klub a školská jedáleň. Od 1. januára 2018  podľa zákona 416/2001 Z. z. sa stal zriaďovateľom našej školy obec Stará  Kremnička. Škola je rozmiestnená do dvoch budov: hlavná budova - tu sa nachádzajú dve  triedy ZŠ a ŠKD, odborná učebňa, zborovňa , riaditeľňa a telocvičňa. Škola je spádovou školou deti obce. Pred školou je autobusová zastávka Škola má veľmi dobrú polohu. Nachádza sa  takmer uprostred obce.   Cez veľkú a obedňajšiu prestávku deti sa môžu prechádzať na školskom dvore. Základná škola  je silne orientovaná na žiaka, na jeho pozitívnu motiváciu, samostatnosť, tvorivosť, prežívanie. Cieľom našej školy je výchova humánneho človeka, ktorý je vzdelaný, otvorený, prosociálny, tolerantný. Predstavujeme takú víziu o škole, v ktorej učiteľ rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. V edukácií preferujeme uvoľnenú, tvorivú, pracovnú atmosféru. Našich žiakov by sme chceli pripraviť na praktický život, kde tvorivosť, logické myslenie je oveľa dôležitejšie, ako veľké množstvo neužitočných znalostí. Podľa nášho názoru zo základnej školy by mal odísť žiak  veku primerane pripravený na ďalšie vzdelávanie v piatom ročníku  ZŠ.

Adresa:     označenie obálky sociálny pedagóg/ neotvárať

Stará Kremnička 33

965 01 Stará Kremnička

Slovensko

 


 
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka