Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Terénna sociálna práca v obci

Začiatok realizácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

v obci Stará Kremnička

Terénna sociálna práca sa v obci Stará Kremnička začala vykonávať od 1. mája 2016 do 30.06. 2019 na základe účasti v národnom projekte realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Účelom projektu je zabezpečenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénnych pracovníkov poskytujúcich nevyhnutnú pomoc obyvateľom obce Stará Kremnička, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s mal. deťmi a seniorom.

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú 2 terénne sociálne pracovníčky, ktoré majú kanceláriu v priestoroch Obecného úradu v Starej Kremničke.


 

Aktuálne informácie o stave Národného projektu Terénna sociálna práca v obci

V obci Stará Kremnička sa realizuje terénna sociálna práca (TSP) nepretržite od 1. júla 2005. V súčasnosti je terénna sociálna práca v obci realizovaná formou národného projektu (NP), ktorý má na starosti Implementačná agentúra (IA) MPSVR SR. Časový rámec realizácie národného projektu v obci je od 01.10. 2012 do 31.10. 2015. Podľa vyjadrenia IA MPSVR SR Žiadosť o nový projekt zatiaľ ešte nebola schválená. Začiatok realizácie TSP preto stále nie je známy. Bude ho potrebné posunúť o jeden, dva mesiace, tj. na december 2015 alebo január 2016. Nový NP TSP bude spustený, akonáhle bude podpísaná zmluva medzi IA MPSRV SR a poskytovateľom NFP, teda Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jeden z prvých krokov v novom NP bude vypísanie výzvy pre zapojenie sa obcí do NP TSP 2015-2019, ktorá bude určená špeciálne pre obce aktuálne realizujúce terénnu sociálnu prácu v NP TSP. Dovtedy by mala byť zabezpečená terénna sociálna práca formou dohody o pracovnej činnosti. 


 Terénna sociálna sociálna práca sa realizuje v rámci

Národného projektu FSR Terénna sociálna práca v obciach (ITMS 27120130525)

vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v  rámci Operačného programuZamestnanosť a sociálna inklúzia

 

            

 

 PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

 

 

Informácie o začatí realizácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach


   Obec Stará Kremnička začala 01.10. 2012 do 31.10. 2015 v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja realizáciu Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, ktorý je zameraný na skvalitnenie poskytovania služieb občanom v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecifikom a pozitívom charakteru práce je, že sa zabezpečuje priamo v teréne, teda v prirodzenom prostredí sociálne ohrozených skupín obyvateľstva. Aktivity projektu sa uskutočňujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Okrem pomoci pri hľadaní riešení a zvládania konkrétnych životných situácií budú terénni sociálni pracovníci odborným poradenstvom pomáhať predchádzať možný vznik akútnych krízových situácií. Prostredníctvom jedného terénneho pracovníka a jedného asistenta budeme môcť poskytnúť odbornú pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú schopní sami nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.
   Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) novým, efektívnejším spôsobom, ktorý je pre obce administratívne jednoduchší, ušetrí verejné prostriedky.
   Národný projekt poskytuje viacero výhod: Obec sa zapojí zmluvou o spolupráci a nie zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo výrazne urýchli a zjednoduší systém financovania a zabezpečenia samotnej služby TSP; zjednoduší sa administratíva k čerpaniu dotácie, keďže nie je potrebné predkladanie rozsiahlej účtovnej dokumentácie, obec nemusí zabezpečiť povinné 5-percentné spolufinancovanie TSP, namiesto toho iba poskytne priestory a kancelárske potreby pre výkon TSP; zvyšovanie kvality výkonu zabezpečuje odborné vzdelávanie cez NP TSP a supervízia regionálnymi koordinátormi TSP.

 

      OZNAM     

    Obec Stará Kremnička ukončila realizáciu dopytovo orientovaného Projektu Harmónia rómskej komunity v Starej Kremničke, ktorý sa realizoval od 22.10. 2010 do 30.09. 2012 na základe predloženia a schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Fond sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, opatrenie č.2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
   Cieľovou skupinou boli občania, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, dlhodobo nezamestnaní, občania s nízkym stupňom vzdelania, obyvatelia separovaných a segregovaných osád. Do projektu sa zapojilo celkovo 198 osôb.
   Cieľom projektu bola sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu, integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno – patologických javov, zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľstva a marginalizovaných rómskych komunít a zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí. Aktivity boli zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmien.
   V rámci projektu bol zamestnaný jeden terénny sociálny pracovník a jeden asistent terénneho sociálneho pracovníka.
   Počas realizácie projektu terénny sociálny pracovník a jeho asistent poskytovali klientom individuálnu pomoc, poradenstvo, možnosť riešenia sociálnej a hmotnej núdze a navrhovali spôsoby riešenia ich sociálnej situácie. Pracovali s komunitou v jej prirodzenom sociálnom prostredí, v priamom kontakte s ľuďmi, ktorým pomáhali pri riešení ich problémovej sociálnej situácie. V oblasti zamestnanosti poskytovali informácie o voľných pracovných miestach. Oboznamovali ich s ich právami a podmienkami, ktoré musia splniť, aby im vznikol nárok na riešenie ich sociálnej situácie. V prípade potreby klientov sprevádzali a uplatňovali ich opodstatnené práva v inštitúciách. Spolupracovali s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektmi. Realizovali konzultácie s odborníkmi a sprostredkovávali informácie medzi klientom a inštitúciami nielen v obci, ale i v rámci príslušných územných obvodov. Vďaka činnosti TSP sa zlepšila komunikácia úradov a inštitúcií s cieľovou skupinou, zlepšila sa spolupráca so školami a so zdravotníckymi zariadeniami. Spolupôsobili pri výkone výchovných opatrení uložených príslušným okresným súdom alebo úradmi PSVR. Pomáhali klientom pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
    Osobitnú pozornosť venovali riadnej starostlivosti rodičov o deti, mládež a ich vývin, o ich riadnu dochádzku do školy, predškolskú výchovu, voľnočasové aktivity, hygienické návyky, prevencii a riešeniu sociálno - patologických javov v rodine. Prostredníctvom doučovania pomáhali deťom so školským prospechom a snažili sa umožniť ľuďom vo všetkých etapách života návrat k vzdelávaniu. Realizovali aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a podobne. Zapájali príslušníkov rómskej komunity do plánovaných aktivít, do programov v obci, nakoľko chceli posilniť ich schopnosť aktívnej účasti.
   Poznatky a skúsenosti z realizácie Projektu ukázali, že sa osvedčil. Stále sa však kumuluje vyššia koncentrácia sociálnych prípadov a sociálnych problémov vo vylúčenej komunite, pretože nepodnetné a sociálno – patologické sociálne prostredie vylúčenej komunity dlhodobo ovplyvňuje správanie a konanie svojich členov, vrátane realizácie zmien. Realizovaný projekt potvrdil, že len systematická, cieľavedomá a súbežná aktívna terénna sociálna práca s vylúčenou komunitou prináša úspechy, posilňovanie dosiahnutých zmien a bránenie regresu.
   Projekt sa uskutočnil vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 20 795,80€ z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


Kontaktné údaje prijímateľa:

Obec Stará Kremnička
Obecný úrad 198
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/673 7105
e-mail: obec@starakremnicka.sk
webová stránka: www.starakremnicka.sk

 

  HARMÓNIA RÓMSKEJ KOMUNITY V STAREJ KREMNIČKE               


 Nehľaď na to, akú má kto kožu, všímaj si aké má srdce.            
 Ma de proda, savi hin manušes morči, aľe dikh, savo les hin jilo.

 

     Program Podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach bol schválený ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 16. decembra 2004 na obdobie rokov 2005 – 2007. Svojim obsahom je zameraný na sociálne vylúčené komunity, u ktorých z dôvodu rozličných znevýhodnení dochádza k riziku sociálneho vylúčenia. Cieľom Programu je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a odstránenie príčin sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej práce terénneho sociálneho pracovníka a asistentov TSP v konkrétnej komunite. Prioritne je Program zameraný na segregované a separované rómske komunity žijúce na okraji spoločnosti.
Do Programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce sa úspešne zapojila od 1. júla 2005
aj Obec Stará Kremnička prostredníctvom projektu s názvom „ Harmónia rómskej komunity v Starej Kremničke ”. Na základe výberového konania bola na pozíciu TSP vybratá Mgr. Silvia Karácsonyová
a na pozíciu asistentov TSP Milan Berko a Lucia Chromčáková.
      Projekt „ Harmónia rómskej komunity v Starej Kremničke ” od 01.04. 2008 kontinuálne pokračoval do 31.03. 2010 na základe predloženia a schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Fond sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, opatrenie č.2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.
Poznatky a skúsenosti z realizácie Projektu ukázali, že sa osvedčil a o jeho pokračovanie je záujem, preto sa Obec Stará Kremnička zapojila do novej výzvy FSR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Predkladaná žiadosť o NFP v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, opatrenie č.2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, nám bola úspešne schválená do októbra 2012. Obec vytvorila dve pracovné miesta a obsadila pozíciu terénneho sociálneho pracovníka – Mgr. Silvia Karácsonyová a asistenta TSP – Mgr. Lucia Chromčáková.
      Terénna sociálna práca je práca s ľuďmi, ktorí sú odlišní, niečim špecifickí a neopakovateľní.
Je to práca s komunitou v jej prirodzenom sociálnom prostredí, práca v priamom kontakte s ľuďmi,
ktorým pomáhame pri riešení ich problémovej sociálnej situácie. Poskytujeme im individuálnu pomoc, poradenstvo, možnosť riešenia sociálnej a hmotnej núdze a navrhujeme spôsoby riešenia ich sociálnej situácie. Vybavovanie na súdoch, úradoch i u lekárov je pre sociálne slabšie vrstvy často neprekonateľný problém. Pomáhame pri formulovaní a písaní žiadostí, či vyplňovaní tlačív. V oblasti zamestnanosti poskytujeme informácie o voľných pracovných miestach. Oboznamujeme ich s ich právami a podmienkami, ktoré musia splniť, aby im vznikol nárok na riešenie ich sociálnej situácie. V prípade potreby klientov sprevádzame a uplatňujeme ich opodstatnené práva v inštitúciách. Spolupracujeme s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými subjektami. Realizujeme konzultácie s odborníkmi a sprostredkovávame informácie medzi klientom a inštitúciami nielen v obci, ale i v rámci územných obvodov príslušných orgánov – mestské a obecné úrady, úrady PSVR, školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne a verejné inštitúcie. Vďaka činnosti TSP sa zlepšila komunikácia úradov a inštitúcií s cieľovou skupinou, zlepšila sa spolupráca so školami a so zdravotníckymi zariadeniami. V sociálnej oblasti sa na základe dobrej spolupráce s úradmi PSVR a detskými domovmi upravili a obnovili rodinné pomery detí, ktoré boli vyňaté z rodiny. Spolupôsobíme pri výkone výchovných opatrení uložených príslušným okresným súdom alebo úradmi PSVR. Oznamujeme skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých, sociálnej situácie rodín, vypracovávame správy o povestiach aj na požiadanie príslušného okresného súdu, úradu PSVR či polície. Pomáhame klientom pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Banskobystrický samosprávny kraj vykonáva posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a konštatuje, že či osoba spĺňa alebo nespĺňa určitý stupeň odkázanosti. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vypĺňame žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby a doručujeme do vybraného zariadenia sociálnych služieb.
      Osobitnú pozornosť venujeme riadnej starostlivosti rodičov o deti, mládež a ich vývin, o ich riadnu dochádzku do školy, predškolskú výchovu, voľnočasové aktivity, hygienické návyky, prevencii a riešeniu sociálno - patologických javov v rodine.Od 1. apríla 2006 do 31. decembra 2007 sa cez Nadáciu otvorenej spoločnosti NOS – OSF realizoval v Obci Stará Kremnička Projekt „ Zdravie Rómov ”. Cieľom programu bolo konkrétnymi krokmi a cielenými aktivitami prispieť k vytvoreniu podmienok k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Rómskych komunít, k zlepšeniu hygieny, prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám. Projekt bol realizovaný prostredníctvom terénnej zdravotnej pracovníčky, ktorá absolvovala školenie cez NOS – OSF a pôsobila v rómskej komunite.
Každé úsilie o zmenu postavenia Rómov je podľa nás spojená so vzdelávaním. Základným problémom
je nízka vzdelanostná úroveň u dospelých ako aj u detí. Prostredníctvom doučovania aj v ZŠ Stará Kremnička pomáhame deťom so školským prospechom a snažíme sa umožniť ľuďom vo všetkých etapách života návrat k vzdelávaniu. Poukazujeme na dôležitosť ukončeného vzdelania a snažíme sa vzbudzovať v nich záujem o vzdelávanie. Sprostredkovávame a realizujeme aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a podobne. Snažíme sa pomáhať jednotlivcom i rodinám so zdravotne postihnutými deťmi, nadaným deťom zo sociálne slabého prostredia aj prostredníctvom grantových programov, charitatívnych fondov, nadácií, ktoré podporujú aktivity zamerané na zlepšenie kvality života, štúdia či rozvoj nadania. Zapájame príslušníkov rómskej komunity do plánovaných aktivít, do programov
v obci, nakoľko chceme posilniť ich schopnosť aktívnej účasti, pretože niekedy je rómska kultúra vnímaná ako niečo negatívne. Informujeme verejnosť, médiá o našej činnosti či aktivitách. Na tomto základe sa snažíme získať pre konkrétne ciele sponzorskú podporu a porozumenie verejnosti.
Vytvorili sme priestor pre plnohodnotné využívanie voľného času, oddychovú a záujmovú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovania či počas prázdnin. Zorganizovali sme viaceré kultúrne podujatia, športové, vzdelávacie a iné aktivity. Získali sme od občianskych združení humanitárne dary pre rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia, zapojili sa do viacerých programov či súťaží ( Rómsky hlások, Divé maky ) a zabezpečili sme rodinám odoberanie spoločenských novín Rómov na Slovensku Romano nevo ľil.
      Prostredníctvom spoločných aktivít a podporou vzájomných kontaktov sme pomohli mladým ľuďom prekonávať mnohokrát stereotypné vnímanie „ tých druhých ”, z ktorého pramenia negatívne javy ako rasizmus a intolerancia. Zapojili sme sa do Projektu „Futbal nás spája“, ktorý organizovalo Občianske združenie Ľudia proti rasizmu v duchu hesla : „ Nie je dôležitá farba pleti, ale farba dresu ”. Vytvorili sme zmiešané rómsko – nerómske futbalové družstvo Harmónia a zúčastnili sa turnaja proti rasizmu. Vybojovali sme tretie miesto v turnaji a boli odmenení Pohárom tolerancie a priateľstva.
Ochrannú ruku sme držali nad klientom, ktorý sa zúčastnil na Svetových letných hrách v Špeciálnej olympiáde v Šanghaji a so svojim futbalovým družstvom získal bronzovú medailu.
Zúčastnili sme sa s deťmi futbalového turnaja v rámci Európskeho futbalového týždňa špeciálnych olympiád, ktoré organizuje Združenie na pomoc mentálne postihnutých športovcov v Kremnici.
V rámci „ Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi “ sme sa pravidelne zúčastňovali školiacich aktivít s cieľom zvýšenia odbornosti, včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, podpory šírenia preventívnych informácií o fenoméne obchodovania vrátane možných spôsobov pomoci. Školiace aktivity sa uskutočňovali v rámci plnenia úloh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Získali sme certifikát o absolvovaní tréningu : „ Identifikácia obchodovaných osôb “ organizovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM.
V spolupráci s Policajným zborom sme sa zapojili do Projektu „ Policajný špecialista pre prácu s komunitami ”. Začali sme s nimi realizovať šetrenia v rodinách, policajné nočné hliadky, aby bola obec bola viac monitorovaná. Vďaka Policajným špecialistom pre prácu s komunitami sme zorganizovali prednášku na tému drogy a bezpečnosť v cestnej premávke a deti mali možnosť vidieť názornú ukážku ako pes vyhľadáva omamné látky. Vďaka mimovládnej charitatívnej Organizácii „ Heifer “ sme sa snažili podporiť skupiny individuálnych chovateľov hospodárskych zvierat, ktoré pracujú na malých rodinných hospodárstvach s nízkym príjmom. Základnou stratégiou tejto nadácie je „ Dar za dar “, ktorá spočíva v odovzdávaní mladého zvieraťa, pričom rodiny a jednotlivci sa sami stávajú darcami. O uvedenú ponuku však cieľová skupina neprejavila záujem.
      V rámci Projektu „ Odškodnenie Rómov ” sme v spolupráci s neziskovou konzultačno-vzdelávacou Organizáciou ETP odovzdali trom Rómom narodeným do 8.5. 1945 balíky, ktoré obsahovali potraviny, drogériu a paplóny. V rámci Akcie Európsky týždeň miestnej demokratizácie nás požiadala Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o spoluprácu a zorganizovali sme stretnutie zamestnanca regionálnej kancelárie so samotnými členmi rómskej komunity, ktorý im odovzdal informácie a následne im aj odpovedal na otázky nielen ohľadom demokratických procesov.
      Na základe rozhodnutia Správnej rady Komunitnej nadácie Bratislava zo dňa 10.06. 2009 sme získali grant vo výške 500 EUR na základe schválenia Projektu „ Škola hrou ”. Cieľom projektu sú pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie. Stretnutia motivujú a učia rodičov ako sa s deťmi učiť a tráviť voľný čas, posilňujú sa rodinné vzťahy, zlepšila sa dochádzka a zvýšilo sa u detí učebné úsilie. Vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava sa zakúpil materiál potrebný na aktivity a doučovanie.
V súvislosti s realizáciou Projektu Daphne III – „ Prelomenie kruhu násilia ”, sme sa dňa 29.06. 2009 zúčastnili minikonferencie v Detve. Získali sme informácie o ochrane žien a detí na Slovensku a boli prezentované výstupy z výskumu realizované v rámci projektu. Dňa 30.06. 2009 navštívili Obec Stará Kremnička účastníci Projektu Daphne III – „ Prelomenie kruhu násilia ” :

1. Nadácia Škola dokorán, Slovensko
2. Pupil Parent Partnership Ltd., Veľká Británia
3. Volunteer International Free Women’s ;Women’s Foundation Utamara, Nemecko
4. Step – by – Step Programme Foundation , Bulharsko

V rámci TSP navštívili a spoznali život Rómov v obci. V rámci projektu bola vydaná aj publikácia.

      Na základe predloženia a schválenia Projektu „ Klejoro – Kľúč do duše, kultúrna identita Rómov
v žiarskom okrese ”, nám Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie v sume 2000 EUR na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia. V rámci projektu sme zrealizovali v dňoch 24.07. 2009 a 31.07. 2009 v obci Kultúrne leto 2009 - „ Klejoro – Kľúč do duše, kultúrna identita Rómov v žiarskom okrese ”. 24.07. 2009 sme v obci privítali Skupinu Sendrei band a Súbor Romka z Detvy a 31.07. 2009 Súbor Romane Čhavore zo Žarnovice, detské tanečné a spevácke talenty zo Žiaru nad Hronom a speváka Marcela Berkyho.
      Dňa 4.11. 2009 sme boli pozvaní na prezentáciu výsledkov projektu Kultúrneho združenia Rómov Slovenska – Dáta o ľudských právach rómskych žien, ktorý sa realizoval aj v našej obci. Hlavnou aktivitou bol výskum zameraný na segregované a separované rómske komunity, ktorý prebiehal v troch krajoch Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje ďalší ročník ocenenia - Sociálny čin roka 2009 s tematickým zameraním na vykonávanie komunitnej sociálnej práce v obciach, mestách alebo miestnych častiach. Je to ocenenie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktoré sme sa uchádzali aj my.
      V súvislosti s predsedníctvom SR v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie
2005 -2015 spoluorganizovalo MPSVR SR medzinárodnú konferenciu k tejto téme vo februári 2010.
Projekt Harmónia rómskej komunity v Starej Kremničke za OP ZaSI bol identifikovaný Fondom sociálneho rozvoja ako príklad veľmi dobrej praxe. Dňa 04. 05. 2010 sa terénni sociálni pracovníci zúčastnili v Sliači Výročnej konferencie k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity organizovanej Úradom vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Nadácia Škola dokorán so sídlom v Žiari nad Hronom realizovala Projekt „ Integrácia a rôznorodosť vo vzdelávaní v Európe”. Témou projektu bola problematika vzdelávania mládeže s obmedzeným prístupom ku kvalitnému vzdelávaniu s dôrazom na deti a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Do projektu sa zapojila aj Obec Stará Kremnička kde bola vytvorená diskusná skupina 8 ľudí vo veku od 17 – 25 rokov z marginalizovanej rómskej komunity. Dňa 10.05. 2010 za účasti vedúceho diskusnej skupiny, zapisovateľky diskusnej skupiny z NŠD a terénnych sociálnych pracovníkov boli vypočuté názory mladých ľudí z marginalizovanej rómskej komunity o problematike vzdelávania mládeže s obmedzeným prístupom ku kvalitnému vzdelávaniu. Výsledkom bola dňa 27.05. 2010 občianska panelová diskusia v Žiari nad Hronom - „ Integrácia a rôznorodosť vo vzdelávaní v Európe ”. Úlohou občianskej panelovej diskusie bolo zabezpečiť, aby sa názory mladých ľudí z MRK stali predmetom diskusie o vzdelávaní na úrovni Bruselu a iniciovať tradíciu občianskej panelovej diskusie na rôznej úrovni s cieľom podporiť hlas, postoje a názory tých občanov, ktorí sú vo verejnom živote len slabo prezentovaní. V rámci panelovej diskusie vystúpili hostia a experti.
Dňa 19.05. 2010 našu obec opäť navštívili štátni radcovia Regionálnej kancelárie Banská Bystrica z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Odbor stratégie a regionálnej politiky. Za doprovodu terénnych sociálnych pracovníkov navštívili a diskutovali s viacerými rodinami z marginalizovanej rómskej komunity.
     Vďaka Nádácii Škola dokorán sme sa dňa 31.01. 2011 zúčastnili na Občianskej panelovej diskusii na tému Tvorba indikátorov blahobytu pre účasť na strategickom plánovaní stratégie EÚ pre Európu 2020. Úlohou občianskej panelovej diskusie bolo podnietiť účastníkov k zamysleniu sa nad obsahom pojmu blahobyt a k vyjadreniu, ako ich organizácie prispievajú k dosiahnutiu blahobytu v komunitách (spoločnosti), zabezpečiť, aby sa názory komunít stali predmetom diskusie o indikátoroch blahobytu na úrovni Bruselu či iniciovať tradíciu občianskej panelovej diskusie na rôznej úrovni s cieľom podporiť hlas, postoje a názory aj tých občanov, ktorí sú vo verejnom živote len slabo reprezentovaní.
      V dňoch od 09.03. do 12.03. 2011 sme sa vďaka Nadácii škola dokorán zúčastnili Medzinárodného stretnutia v Brne na tému : Zlepšenie multikultúrneho dialógu – Bádanie po dedičstve útlaku. Partnerskými organizáciami boli okrem Nadácie škola dokorán aj Pupil Parent Partnership z Veľkej Británie, Stiftung Liebenau z Nemecka, Museum of Romani Culture v Českej republike a EU Warehouse z Belgicka. V rámci pobytu sme navštívili Múzeum rómskej kultúry a zberný pracovný tábor počas rómskeho Holokaustu v Hodoníne a pamätník obetiam tzv. cigánskeho tábora.
Od mája 2011 sa v Obci Stará Kremnička začal prostredníctvom Agentúry na podporu sociálnej inklúzie JobPlus, n.o Žiar nad Hronom realizovať americký Projekt Heifer. Cieľom projektu je postupne zapojiť rómske rodiny s deťmi, ktoré sa budú podieľať na mimoškolských aktivitách. Mimoškolské aktivity motivujú deti k chovu hospodárskych zvierat a podporujú ich v tom, aby vnímali krásu a zraniteľnosť sveta a prírody ktorá ich obklopuje. Deti budú svoje poznatky prezentovať výtvarnou formou, hrou a súťažami. Navštívia ekologickú farmu, kde uvidia všetko to, o čom sa učili. Kurz ukončia získaním certifikátu „Mladý chovateľ a ochranca prírody“.
      Obec Stará Kremnička sa prostredníctvom TSP zapojila do „ Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie “. Ide o nezávislé miestne združenie vytvorené zo zástupcov komunity a osôb, ktoré zastupujú kľúčové partnerské organizácie, občianske združenia a jednotlivcov. Zámerom je umožniť občanom na lokálnej úrovni aktívne sa zúčastňovať rozhodovacieho procesu a spoločne riešiť sociálne otázky.
      „ Projekt Partnerstvo sietí ” je zameraný na pomoc partnerom pôsobiacim v rámci OZ Partnerstvo – Žiarsky región. Jednou z foriem pomoci projektu je aj príprava komunitných plánov. Do prípravy komunitného plánu bola vybratá aj Obec Stará Kremnička. Cieľovou skupinou komunitného plánu je marginalizovaná rómska komunia v Obci Stará Kremnička. Cieľom komunitného plánu je zlepšenie sociálnej situácie cieľovej skupiny v oblasti zamestnania, vzdelávania a voľného času. Výsledkom komunitného plánu je Komunitný Projekt : „ Po stopách našej identity “. Cieľom projektu je posilnenie etnickej a kultúrnej identity Rómov, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu, sebaidentifikáciu a vytvorenie miesta na stretávanie sa cieľovej skupiny a systematickú prácu s deťmi a mládežou.
      V súčasnosti sa Obec Stará Kremnička zapojila do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory „ Lokálnej stratégie komplexného prístupu “ s cieľom zvýšenia zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenia ich životných podmienok. Primárnou úlohou ostáva úloha zvýšenia vzdelanostnej úrovne MRK, zvýšenie možností uplatniť sa na trhu práce a podpora komunitnej práce, vyvolanie a podporovanie zmien v rámci miestnych spoločenstiev a podpora senzibilizačných aktivít. Cieľom je vybudovanie komunitného centra vo vlastnom objekte. V komunitnom centre by mala cieľová skupina vytvorený priestor kde by sa mohli stretávať a vzdelávať sa. Terénni sociálni pracovníci by realizovali a sprostredkovávali aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a sociálnej deprivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a podobne. Do procesu realizácie bude začlenená aj cieľová skupina, ktorá bude aktívne pomáhať pri jednotlivých činnostiach. Cieľová skupina by sa mohla zdokonaľovať v zručnostiach s prácou na počítači, používaním internetu na vyhľadávanie pracovných ponúk a iné. Počas realizácie aktivít projektových zámerov LSKxP sa vytvoria nové pracovné miesta, ktoré budú obsadzované hlavne cieľovou skupinou. Pravidelné stretávanie cieľovej skupiny a doučovanie detí prebieha v priestoroch ObÚ (sála ObÚ, kancelária TSP).
      Tolerancia je harmónia v rôznorodosti. Žiadna osoba nie je hodnejšia než iná, nech má akýchkoľvek rodičov či spoločenskú pozíciu. Snažíme sa, aby si každý uvedomil, že rasové predsudky a rasizmus by nemali mať v spoločnosti miesto. Povedať ľuďom z majority, aby citlivejšie vnímali väčšie či menšie rozdiely medzi neRómami a Rómami a na základe tohto poznania aj citlivejšie vnímali a riešili problémy Rómov vo svojom okolí, je veľmi náročné. Poznatky a skúsenosti z realizácie Projektu ukázali, že sa osvedčil a o jeho pokračovanie je záujem. Stále sa však kumuluje vyššia koncentrácia sociálnych prípadov a sociálnych problémov vo vylúčenej komunite, pretože nepodnetné a sociálno – patologické sociálne prostredie vylúčenej komunity dlhodobo ovplyvňuje správanie a konanie svojich členov, vrátane realizácie zmien. Vzrástla dôvera ku spolupráci s TSP a vytvorila sa lepšia pôda pre prácu so sociálne znevýhodnenými občanmi v osobnom kontakte. Realizovaný projekt potvrdil, že len systematická, cieľavedomá a súbežná aktívna terénna sociálna práca s vylúčenou komunitou prináša úspechy, posilňovanie dosiahnutých zmien a bránenie regresu. Snažíme sa o to, aby si aj v budúcnosti dokázali poradiť so svojimi problémami, aby získali kontrolu nad svojim životom a nepotrebovali pomoc iných. Majú v rukách kľúč k vlastnému rozvoju, len je dôležité, aby sa im vytvorili možnosti na ich využitie.

 

             Náplň práce a aktivity terénnych sociálnych pracovníkov

 

     Náplň práce sociálnych terénnych pracovníkov vyplýva priamo z cieľu TSP a je špecifikovaná v príručke Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami. Táto príručka (2009, str. 19 - 20) k náplni práce terénnych sociálnych pracovníkov zaraďuje viacero aktivít, ktoré zahŕňajú nielen prácu so samotným klientom, ale

takisto aj administratívne práce.

 

     Do prvej skupiny aktivít terénnych sociálnych pracovníkov zaraďujeme aktivity, ktoré zahŕňajú prácu priamo s klientom. Ide hlavne o aktivity spojené so samostatným vyhľadávaním, diagnostikovaním a nachádzaním riešenia pre osoby, ktoré patria do cieľovej skupiny TSP. Náplň práce terénnych sociálnych pracovníkov spočíva najmä v týchto aktivitách:

 

     - Poskytovanie sociálneho poradenstva v krízových situáciách zabezpečovanie    

       sociálnych služieb. Terénny sociálny pracovník po dohode s klientom navrhuje 

       vhodnú intervenciu na riešenie daného sociálneho problému.


     - Poskytovanie konzultácií a informovanie o platnej legislatíve v oblasti uplatňovania  

       si oprávnených nárokov klienta, ale aj plnenia jeho zákonných povinností. Terénny

       sociálny pracovník neposkytuje klientovi detailné informácie, ale len základný

       prehľad tak, aby sa vedel v danej veci obrátiť na adekvátnu osobu alebo inštitúciu.


     - Distribúcia klientov k príslušným inštitúciám a sprostredkovávanie informácii medzi  

       klientmi a týmito inštitúciami. V prípade potreby terénny sociálny pracovník 

       sprevádza klientov do týchto inštitúcií. Ide o inštitúcie štátnej správy, samosprávy a 

       mimovládne organizácie ako napríklad škola; obecný úrad; súd; mestská polícia; 

       ÚPSVaR a podobne.


    - Zastupovanie klienta v niektorých záležitostiach. Ide o prípady, kedy sa klient z   

      nejakých dôvodov (napr. ochorenie) nemôže zúčastniť daného konania, a tak dá  

      terénnemu sociálnemu pracovníkovi mandát na jeho zastupovanie v príslušnej 

      záležitosti.


    - Prevencia násilia a zmierňovanie konfliktov v sociálne vylúčených komunitách.

 

     Do druhej skupiny aktivít terénnych sociálnych pracovníkov zahrňujeme administratívne práce a aktivity, ktoré nie sú spojené s priamou pomocou klientovi. K administratívnym prácam zaraďujeme aktivity ako písanie pracovných výkazov a mesačných správ, vedenie terénneho denníka a spisovej dokumentácie klientov. K aktivitám, ktoré sa ešte nachádzajú v tejto skupine patrí aj zber demografických údajov, monitorovanie situácii v rodine, analýza potrieb komunity a mapovanie terénu, ktoré mu pomôže získať dôležité údaje o spôsobe života komunity.


     Pracovná náplň a aktivity terénnych sociálnych pracovníkov v príručke Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami sú zadefinované relatívne všeobecne, a teda terénni sociálni pracovníci si sami určujú, aké konkrétne aktivity zvolia v danej komunite. V praxi sa napríklad stretávame s aktivitami ako pomoc pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi, dohodnutie splátkových kalendárov, sprostredkovanie práce alebo brigády, doučovanie školopovinných detí, vytváranie mimoškolských aktivít pre deti a mládež, organizácia rôzneho druhu prednášok, vybavovanie potravinovej pomoci a zbierky šatstva pre sociálne vylúčené skupiny a podobne. Všetky tieto aktivity sú koordinované s vedením samosprávy, regionálnym koordinátorom TSP, ale aj s ostatnými zainteresovanými neziskovými a verejnými organizáciami.

 

 

        Terénna sociálna práca v obci Stará Kremnička       

 


  Realizované projekty TSP                                                                                           

 

Od 1. apríla 2006 do 31. decembra 2007 sa cez Nadáciu otvorenej spoločnosti NOS – OSF realizoval v Obci Stará Kremnička Projekt „ Zdravie Rómov ”. Cieľom programu bolo konkrétnymi krokmi a cielenými aktivitami prispieť k vytvoreniu podmienok k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Rómskych komunít, k zlepšeniu hygieny, prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám. Projekt bol realizovaný prostredníctvom terénnej zdravotnej pracovníčky, ktorá absolvovala školenie cez NOS – OSF a pôsobila v rómskej komunite.


Na základe rozhodnutia Správnej rady Komunitnej nadácie Bratislava zo dňa 10.06. 2009 sme získali grant vo výške 500 EUR na základe schválenia Projektu „ Škola hrou ”. Cieľom projektu sú pravidelné stretnutia detí a ich rodičov zamerané na doučovanie, prípravu do školy, hrové aktivity, arteterapeutické a muzikoterapeutické úlohy, spoznávanie rómskej histórie. Stretnutia majú motivovať a naučiť rodičov ako sa s deťmi učiť a tráviť voľný čas, posilniť rodinné vzťahy, zlepšiť dochádzku a zvýšiť u detí učebné úsilie. Vďaka podpore z Fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava sa zakúpil materiál potrebný na aktivity a doučovanie.

 

Na základe predloženia a schválenia Projektu „ Klejoro – Kľúč do duše, kultúrna identita Rómov v žiarskom okrese ”, nám Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie v sume 2000 EUR na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia. V rámci projektu sme zrealizovali v dňoch 24.07. 2009 a 31.07. 2009 v obci Kultúrne leto 2009 - „ Klejoro – Kľúč do duše, kultúrna identita Rómov v žiarskom okrese ”. 24.07. 2009 sme v obci privítali Skupinu Sendrei band a Súbor Romka z Detvy. Účasť bola približne 140 ľudí. 31.07. 2009 sme v obci privítali Súbor Romane Čhavore zo Žarnovice, detské tanečné a spevácke talenty zo Žiaru nad Hronom a speváka Marcela Berkyho zo Superstar.


„ Priestor pre Vašu príležitosť ”.
www.fsr.gov.sk
www.esf.gov.sk
 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka